• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000037799

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Niepełnosprawnym "Skarbek"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000037799.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele stowarzyszenia:
1. Stwarzanie warunków szerokiego udziału osób niepełnosprawnych na wszelkich aspektach życia społecznego, kulturalnego, sportowo-turystycznego, zawodowego, edukacyjnego, wg. zbiorowych i indywidualnych możliwości, predyspozycji i zamiłowania itd.
2. Stwarzanie możliwości pomocowych w ciężkich sytuacjach materialno-bytowych osób niepełnosprawnych.
3. Wspieranie inicjatyw służących samorealizacji osób niepełnosprawnych.
4. Stwarzanie warunków aktywnej rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
5. Skupianie osób działających na rzecz osób niepełnospraqnych.
6. Wspieranie aktywnych postaw osób niepełnosprawnych.
7. Stwarzanie warunków zmiany postaw środowiska do problemów niepełnosprawności.
8. Wspieranie dziaąłń zmierzających do niwelowania zjawisk zagrażających wykluczenia z życia osób niepełnosprawnych.
9. Wspieranie działań zorganizowania stałej opieki nad osobami niepełnosprawnymi, które z różnych przyczyn tej opieki są pozbawione.
10. Rozszerzenie działań terapeutyczynych nad osobami niepełnosprawnymi dostosowanymi do stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Sposoby i metody realizacji celów stowarzyszenia:
Inspirowania i przygotowania szerokiej społeczności osób niepełnosprawnych do korzystania i udziału w realizacji programów i projektów w ramach europejskich funduszy strukturalnych oraz:
Pozyskiwania innych środków finansowych na realizację w.w celów.
Promowania aktywnych form zmniejszania i likwidacji bezrobocia osób niepełnosprawnych.
Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych między innymi poprzez:
- tworzenie grup wsparcia dla osób niepełnosprawnych, przewlekle chorych, starszych
- stwarzanie warunków dostępności osób z niepełnosprawnością ruchową
- tworzenie placówek terapeutycznych dla osób niepełnosprawnych z upośledzeniem umysłowym i ich najblizszego otoczenia, obozów terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz warsztatów terapii zajęciowej.
Organizwania imprez sportowo-kulturalnych w tym spotkań integracyjnych, imprez sportowych i kulturalnych.
Współpracy z organizacjami i instytucjami, których programy działania są zbieżne z celami Stowarzyszenia Pomocy Niepełnosprawnych "Skarbek" w Mysłowicach.