• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000039749

Formularze PIT 2017/2018 dla Suwalskie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Chorych Psychicznie "Nadzieja"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000039749.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1) Niesienie wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom.
2)Inicjowanie i rozwijanie kontaktów między osobami choruj?cymi, a otoczeniem.
3) Tworzenie warunków sprzyjaj?cych korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako chore psychicznie - opieka Recznika praw pacjenta.
4) D?żenie do utworzenia pozaszpitalenego o?rodka o szerokim programie.
5) Upowszechnienie idei Stowarzyszenia w ?rodkach masowego przekazu.
6) Nawi?zanie kontaktów i współpracy z innymi o?rodkami w kraju i zagranic?.
7) Prowadzenie działalno?ci wydawniczej upowszechniaj?cej działalno?ć Stowarzyszenia.
8) Stworzenie Fundacji na rzecz Stowarzyszenia.
9) Zaktywizowanie społeczeństwa na rzecz osób przewlekle choruj?cych psychicznie.
10) Tworzenie warunków sprzyjaj?cych korzystaniu z praw obywatelskich przez osoby diagnozowane jako chore psychicznie.
11) Rozwijanie różnorodnych form pracy, służ?cych integracji ze ?rodowiskiem.
12) Rozwój turystyki/wymiana grup pacjentów/rajdy, obozy stacjonarne i wędrowne, wycieczki, wczasy terapeutyczne.
13) Organizowanie placówek samopomocowych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz innych dostarczaj?cych oparcia społecznego i ułatwiaj?cych integrację społeczn? osobom, które maj? problemy ze zdrowiem psychicznym. M.in. miejsca pracy chronionej, warsztaty terapii zajęciowej.

Prowadzone działania
Wszystkie działania skierowane są do osób chorych psychicznie, ich rodzin i środowiska.

Nasze działania:
Od 1997r. Prowadzenie placówki terapetyczno- rehabilitacyjnej, "Klub Pacjenta"/ do chwili obecnej/

Od 1998r. W strukturach Stowarzyszenia funkcjonuje Rzecznik Praw Pacjenta/Poradnictwo, edukacja, opieka prawna dla pacjentów hospitalizowanych i po zakończeniu leczenia w szpitalu psychiatrycznym oraz ich rodzin. "Życie chorego psychicznie w poszanowaniu jego praw"/kontynuacja do chwili obecnej/.

Od 2001r. Realizacja programu "Partner" w ramach programu:"Organizowanie i prowadzenie szkoleń i kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych- prowadzenie placówki terapeutyczno- rehabilitacyjnej "Klub Pacjenta", Stowarzysznia "Nadzieja"- prowadzenie terapii i rehabilitacji grupowej i indywidualnej osób chorych psychicznie i ich rodzin- grup wsparcia dla rodzin i pacjentów/ projekt realizowany od 2001r. do chwili obecnej/

W ramach pragramu "Partner" realizacja zadania "Przywrócenie osób z zaburzeniami psychicznymi do pełnienia ról zawodowych, przywrócenia ich aktywno?ci życiowej i zaradno?ci osobistej oraz niezależno?ci ekonomicznej"-/pracownia papieru czerpanego- praca chroniona/

Uczestnictwo w Partnerstwie na Rzecz Rozwoju "Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej" w ramach programu operacyjnego- Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL dla Polski 2004-2006 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.