• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000045778

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo na rzecz Ziemi

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000045778.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego.
Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzania aktywności społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa.
Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa.
Działanie na rzecz zmniejszania ilości wytwarzanych zanieczyszczeń i odpadów oraz proekologicznego ich zagospodarowania.
Występowanie do właściwych władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych (zgodnie z ich kompetencjami) oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska na określonym terenie, do przywróce-nia stanu poprzedniego lub do naprawy zaistniałych w związku z tym szkód.
Promocja czystej produkcji i opakowań wielorazowego użytku.
Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów lokalizacyjnych, decyzji inwestycyjnych o znaczącym wpływie na środowisko oraz do przygotowania przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) Prowadzenie działań mających na celu objęcie ochroną prawną obiektów cennych przyrodniczo.
2) Odpowiednie kształtowanie środowiska oraz reintrodukcję lub w uzasadnionych przypadkach introdukcję cennych gatunków.
3) Planowanie i realizacja projektów renaturalizacyjnych - renaturyzacyjnych oraz rewitalizacyjnych obiektów przyrodniczych.
4) Wykonywanie zabiegów i rozwiązań chroniących oraz zwiększających różnorodność biologiczną.
5) Wykup, dzierżawa gruntów lub stosowanie innych form opieki w stosunku do terenów cennych przyrodniczo.
6) Propagowanie proekologicznych metod ograniczania ilości zanieczyszczeń i zagospodarowania odpadów.
7) Promocja ekologicznych metod ograniczania powodzi i zwiększania naturalnej retencji.
8) Organizowanie i propagowanie ekoturystyki.
9) Tworzenie warunków dla rozwoju rolnictwa ekologicznego.
10) Powoływanie punktów informacyjnych oraz ośrodków edukacyjnych.
11) Prowadzenie ogólnodostępnych pracowni internetowych i udostępnianie Internetu.
12) Współpraca z instytucjami, organizacjami oraz osobami fizycznymi w kraju i za granicą posiadającymi podobne cele działania.
13) Doradztwo oraz tworzenie banków informacji.
14) Organizowanie spotkań, szkoleń, wykładów, sympozjów, konferencji, warsztatów, wystaw i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim.
15) Działalność wydawnicza i poligraficzna.
16) Studia i badania oraz monitoring przyrodniczy.
17) Opracowywanie raportów o stanie środowiska i planów ochrony środowiska, dokumentacji przyrodniczych, opinii, ekspertyz, strategii, programów itp.
18) Lobbing wśród przedstawicieli władz ustawodawczych i wykonawczych wszystkich szczebli w zakresie realizacji celów statutowych.
19) Inicjowanie i popieranie zrównoważonego rozwoju we wszelkich przejawach życia społecznego i gospodarczego.
20) Wspieranie techniczne i finansowe głównie organizacji pozarządowych oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska, ochroną praw zwierząt lub podejmujących działania na rzecz upowszechniania i ochrony wolności, a także praw człowieka, a w szczególnych przypadkach innych organizacji i instytucji działających w sferze zadań publicznych.
21) Upowszechnianie i ochrona praw konsumenckich.
22) Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne.
23) Występowanie do właściwych - wg kompetencji - władz lokalnych, wojewódzkich i krajowych oraz sądów z wnioskami o zastosowanie środków prowadzących do usunięcia zaistniałego zagrożenia środowiska, zaniechania naruszania środowiska, przywrócenia stanu poprzedniego lub naprawy zaistniałych szkód.
24) Składanie organom administracji wniosków i zastrzeżeń do projektów planów zagospodarowania przestrzennego i do decyzji administracyjnych mających wpływ na środowisko oraz opiniowanie przedsięwzięć z punktu widzenia ich zgodności z interesami ochrony przyrody i zdrowia ludności.
25) Prowadzenie innych niezbędnych działań służących realizacji celów statutowych.

1. Program promocji odnawialnych źródeł energii - objazdowa wystawa energetyczna.
2. Restytucja wartości przyrodniczych starorzeczy w Dolinie Górnej Wisły - reintrodukcja kotewki orzecha wodnego.
3. Ochrona rybitw w Dolinie Górnej Wisły.
4. Renaturalizacja zadrzewień Łęgowych.
5. Zwrotna butelko wróć - kampania na rzecz promocji opakowań zwrotnych.