• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000045964

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja dla Młodych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000045964.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób, jak również zapobieganie patologiom społecznym,
- promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy oraz osób zagrożonych zwolnieniem z pracy ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży,
- działalność promująca i wspomagająca rozwój gospodarczy ze szczególnym uwzględnieniem małej i średniej przedsiębiorczości,
- działalność charytatywna,
- promocja i organizacja wolontariatu,
- przeciwdziałanie uzależnieniom,
- ochrona, promocja i profilaktyka zdrowia oraz działania na rzecz osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- promocja oraz podnoszenie poziomu nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
- upowszechnianie kultury fizycznej, sportu oraz krajoznawstwa i aktywnego wypoczynku ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
- działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego w tym ekologia, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.