• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000048342

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży "Szansa"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000048342.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jednym z głównych celów statutowych jest pomoc ofiarom przemocy, terapia dzieci krzywdzonych oraz działalność szkoleniowa dla grup zawodowych stykających się w swojej pracy z problematyką przemocy.
Nadrzędnym celem pracy Stowarzyszenia jest stworzenie wielodyscyplinarnego lokalnego systemu pomocy ofiarom przemocy. Członkami Stowarzyszenia są ludzie różnych profesji, chcący zaangażować się w pracę na rzecz dzieci i młodzieży (pedagodzy, psycholodzy, pracownicy socjalni, prawnicy, lekarz, dziennikarze, terapeuci osób niepełnosprawnych).
Nadrzędnym celem pracy członków Stowarzyszenia jest wielodyscyplinarna pomoc dzieciom, ofiarom przemocy oraz stworzenie lokalnego systemu pomocy dzieciom krzywdzonym.
Dużą rolę w pracy Stowarzyszenia odgrywa grupa wolontariuszy.

Celami pracy Stowarzyszenia są:
1) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży zgłaszającej się w sprawach dla niej ważnych i trudnych,
2) udzielanie wsparcia psychologicznego dzieciom i młodzieży w sytuacjach kryzysowych,
3) udzielanie pomocy rodzicom i wychowawcom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych,
4) prowadzenie działalności profilaktycznej wobec występujących zagrożeń patologią społeczną,
5) upowszechnianie wiedzy o prawach człowieka, interweniowanie w przypadkach naruszeń konwencji praw dziecka,
6) uczenie i rozwijanie umiejętności interpersonalnych służących lepszemu funkcjonowaniu w rodzinie i w szkole,
7) szerzenie oświaty zdrowotnej,
8) propagowanie zdrowego stylu życia,
9) edukacja rówieśnicza,
10) edukacja społeczno-prawna.
11) prowadzenie działalności przeciwdziałającej powstawaniu bezrobocia wśród młodych ludzi.

Stowarzyszenie prowadzi działalność w sferze zadań publicznych na rzecz dzieci i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej i jest to wyłączna działalność Stowarzyszenia realizowana poprzez:
1. prowadzenie poradni dla dzieci, młodzieży i rodziny,
2. pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia jako podstawowej formy pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy,
3. prowadzenie terapii indywidualnej, grupowej
4. prowadzenie grup rozwojowych, i grup wsparcia psychicznego grup samopomocowych
5. organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych,
6. udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną,
7. prowadzenie edukacji rówieśniczej,
8. prowadzenie edukacji środowiska lokalnego.
9. prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych,
10. współpraca z instytucjami, w tym publicznymi, które w swoich zadaniach mają działalność na rzecz dzieci i młodzieży
11. prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
12. prowadzenie międzynarodowych projektów młodzieżowych,
13. upowszechnianie wiedzy o sektorze organizacji pozarządowych.

Prowadzenie Ośrodka Pomocy Psychologicznej - Poradni dla dzieci, młodzieży ich rodziny, opiekunów, pełnienie stałych dyżurów członków Stowarzyszenia, jako podstawowa forma pierwszego kontaktu z poszukującymi pomocy, prowadzenie terapii indywidualnej, prowadzenie grup rozwojowych i grup wsparcia psychicznego, organizowanie spotkań z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, udzielanie odpowiedzi na problemy zgłaszane drogą korespondencyjną, prowadzenie edukacji rówieśniczej, prowadzenie edukacji środowiska lokalnego, prowadzenie działalności interwencyjnej w sytuacjach kryzysowych, współpraca z instytucjami, głównie publicznymi, działającymi na polu pomocy społecznej, edukacji, rehabilitacji prowadzenie działalności informacyjno - popularyzatorskiej, prowadzenie szkoleń dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.