• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000051642

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Fizyczne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000051642.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami PTF są:
1) upowszechnianie fizyki oraz nauk pokrewnych, podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy fizycznej i popieranie rozwoju fizyki w Polsce,
2) umacnianie więzi między fizykami zatrudnionymi w oświacie, nauce, przemyśle i innych działach gospodarki,
3) reprezentowanie środowiska fizyków w społeczeństwie.

PTF realizuje swoje cele przez:
1) samodzielne oraz we współpracy z innymi instytucjami organizowanie posiedzeń naukowych i dyskusyjnych, odczytów, wykładów, wystaw, konkursów i ankiet, zjazdów i konferencji naukowych i dydaktycznych, szkół letnich, zimowych itp.,
2) wydawanie biuletynów, czasopism oraz wydawanie książek i broszur z dziedziny fizyki i jej zastosowań,
3) utrzymywanie księgozbiorów, czytelni, wypożyczalni,
4) zakładanie i utrzymywanie pracowni naukowych, popieranie badań i nagradzanie ich autorów, przyznawanie i udzielanie stypendiów i zapomóg, popieranie i nagradzanie działalności dydaktycznej związanej z nauczaniem fizyki we wszystkich formach i różnych stopniach zaawansowania oraz udział w formowaniu programów nauczania fizyki,
5) współpracę z krajowymi i zagranicznymi instytucjami i towarzystwami naukowymi, uczestnictwo w krajowym i międzynarodowym ruchu naukowym, prezentowanie osiągnięć polskiej fizyki w międzynarodowych organizacjach naukowych,
6) zapraszanie i organizowanie przyjazdów uczonych zagranicznych do Polski i delegowanie za granicę przedstawicieli PTF,
7) tworzenie sekcji i powoływanie komisji do wykonywania określonych zadań,
8) rozwijanie współpracy z instytucjami oświatowymi i zakładami przemysłowymi,
9) przedstawianie zasłużonych osób do odznaczeń i nagród państwowych, resortowych i społecznych za pracę naukową, dydaktyczną i społeczną oraz opiniowanie wniosków innych instytucji o odznaczenia lub nagrody,
10) udzielanie pomocy członkom w uczestnictwie w zjazdach i konferencjach naukowych,
11) popieranie działalności naukowej i dydaktycznej prowadzonej przez młodych fizyków poprzez fundowanie stypendiów naukowych i dydaktycznych,
12) starania o należyte wykorzystanie fizyków polskich w różnych gałęziach gospodarki, oświaty, nauki i techniki oraz o stworzenie im odpowiednich warunków pracy,
13) inne formy działalności społecznej.