• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000052104

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Agroturystyczne "Mazurska Kraina"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000052104.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Organizacja, rozwój i promocja turystyki wiejskiej w tym agroturystyki;
2. podejmowanie działań w zakresie krajoznawstwa, upowszechniania turystyki oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży;
3. promowanie regionu, kultury ludowej, lokalnych tradycji i atrakcji, ochrona dziedzictwa kulturowego;
4. tworzenie, zachowanie i ochrona walorów kulturowych i przyrodniczych terenów wiejskich;
5. podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, ekologii i produkcji zdrowej żywności;
6. podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych;
7. działania w zakresie pomocy społecznej, w tym wyrównywania szans rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej;
8. zapewnienie funkcjonowania i rozwijania systemu informacji turystyki wiejskiej w kraju i za granicą;
9. promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
10. podejmowanie inicjatyw w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz kształcenie osób dorosłych;
11. promowanie zdrowia i zdrowego trybu życia oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie usług prozdrowotnych, rozwoju kultury fizycznej, sportu i rekreacji;
12. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, wspieranie inicjatyw społecznych i gospodarczych;
13. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
14. współdziałanie ze społecznością lokalną i organami samorządu lokalnego na rzecz tworzenia miejsc kulturotwórczych (kluby, świetlice wiejskie, izby muzealne itp.).