• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000052354

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000052354.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia (§ 6 statutu) jest działanie na rzecz polepszenia bytu osób niepełnosprawnych intelektualnie i ich rodzin, zapobieganie alienacji społecznej osób niepełnosprawnych i realizowanie zasady równości szans tych osób w społeczeństwie.

Działania i programy: wspomaganie finansowe i rzeczowe działalności Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach poprzez: organizowanie imprez charytatywnych, organizowanie wystaw i aukcji rękodzieł podopiecznych Ośrodka, pozyskiwanie sponsorów.
Gromadzenie zbiorów dokumentujących twórczość osób niepełnosprawnych dla celów popularyzatorskich i naukowych.
Uwrażliwianie społeczności lokalnej na problemy i potrzeby osób niepełnosprawnych intelektualnie, zwłaszcza dorosłych i tych, które tracą oparcie w rodzinie, poprzez: publikacje, plakaty, broszury, ulotki, internet itp.
Działania zmierzające do utworzenia placówek czasowego pobytu i mieszkalnictwa wspomaganego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Inicjowanie i prowadzenie pomocy dla rodzin: grup samopomocowych, grup wsparcia, usług domowych, doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, pozyskiwanie wolontariuszy.
Współpraca z organami władzy samorządowej, innymi organizacjami pozarządowymi, fundacjami, placówkami i osobami fizycznymi.