• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000055205

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie PoMoc dla Kobiet i Dzieci im. Marii Niepokalanej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000055205.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Kompleksowa pomoc kobietom i ich dzieciom w sytuacji kryzysowej poprzez zapewnienie bezpiecznego schronienia i towarzyszenie w procesie rozwoju osobistego oraz profilaktykę i edukację w zakresie przeciwdziałanie przemocy i współczesnych form niewolnictwa.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie stanowi jedną z nielicznych organizacji w Polsce i jedyną tego typu organizację w południowej Polsce, która profesjonalnie przeciwdziała „handlowi ludźmi” oraz gwarantuje kompleksową pomoc dla krzywdzonych kobiet, uwikłanych w przemoc...

1. Prowadzimy pracę „metodą streetwork”
Praca streetworkera polega na dyżurach na ulicach miasta Katowice wśród kobiet uwikłanych w proceder prostytucji. Głównym celem tej działalności jest przekazywanie informacji o możliwościach pomocowych.

2. Prowadzimy „Punkt Konsultacyjny”, który mieści się w siedzibie Stowarzyszenia w Katowicach przy ul. Krasińskiego 21.
Punkt jest miejscem indywidualnych spotkań z profesjonalistami udzielającymi wsparcia psychologicznego i terapeutycznego oraz pomocy prawnej i zawodowej.
To miejsce przyjaznej pomocy - przede wszystkim - dla kobiet, które znalazły się w trudnych sytuacjach życiowych lub poczuły się skrzywdzone w jakikolwiek sposób.
Zapisy na porady: tel. 32 255 38 69, mailowo: punkt@po-moc.pl

3. Zapewniamy "bezpieczne schronienie" poprzez prowadzenie całodobowego Ośrodka Rehabilitacyjno-Wychowawczego.
W Ośrodku mogą uzyskać schronienie kobiety i kobiety z dziećmi, które z różnych przyczyn znajdują się w sytuacji kryzysowej, w szczególności kobiety, których dotyczy problem szeroko rozumianej przemocy, a także ofiary współczesnych form niewolnictwa (jak przymuszona prostytucja, praca niewolnicza, itd.).
Ośrodek oferuje:
- całodobową opiekę socjalną i materialną (noclegi, wyżywienie, możliwość samodzielnego przygotowania posiłków),
- zajęcia edukacyjno - terapeutyczne prowadzone przez pedagogów i psychologów (arteterapia, rękodzieło, terapia indywidualna i grupowa),
- zajęcia przygotowujące do samodzielnego radzenia sobie w różnych trudnych sytuacjach życiowych (prace w ogrodzie, przygotowywanie posiłków (tzw. ergoterapia), inne)
- aktywizacja zawodowa (doradztwo zawodowe, wspieranie w zakresie samodoskonalenia się - kursy, szkolenia, staże, pomoc w szukaniu i utrzymaniu pracy, pomoc w pisaniu CV),
- pomoc w odzyskaniu równowagi psychicznej i duchowej oraz poczucia własnej wartości i godności,
- udział w zajęciach kulturalno- rekreacyjnych (kino, teatr, ścianka wspinaczkowa, basen, wyjazdy w góry, na grzyby itp.).
W Ośrodku szczególną uwagę zwraca się na bezpieczeństwo, chroni się prywatność jego mieszkańców i szanuje się każdą osobę bez względu na wiek, czy wyznanie. Adres ośrodka ze względów bezpieczeństwa jest chroniony.

4. Działania szkoleniowe i profilaktyczne
W ramach działań zapobiegających powstawaniu zjawiska „handlu ludźmi” Stowarzyszenie prowadzi warsztaty dla młodzieży i szkolenia dla pracowników instytucji pomocowych. Zwiększają one również bezpieczeństwo młodzieży w zakresie wyjazdów za granicę oraz podejmowania skutecznych kroków w poszukiwaniu ewentualnej pomocy.
Prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników szkolenia poszerzają grono osób udzielającej profesjonalnej pomocy psychologicznej i wsparcia ofiarom „handlu ludźmi” i „przymuszonej prostytucji” zwłaszcza wśród pedagogów, wychowawców i innych specjalistów instytucji pomocowych.
Stowarzyszenie prowadzi również szkolenia ze "streetworkingu”, które kompleksowo przygotowują do pracy ulicznej w różnych środowiskach. Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy z wieloletnim stażem, także jako streetworkerzy.

5. Prowadzimy 2 mieszkania readaptacyjne, które są kolejnym punktem usamodzielnienia naszych beneficjentek.

WSPÓŁPRACA:
W realizacji bieżących zadań współpracujemy z:
a) „LA STRADĄ - Fundacją Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu” (współpraca uwiarygodniona rekomendacjami),
b) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach (współpraca uwiarygodniona rekomendacjami),
c) Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Katowicach (współpraca uwiarygodniona rekomendacjami)
d) Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (współpraca uwiarygodniona rekomendacjami),
e) Policją i Strażą Graniczną.
f) innymi instytucjami, m.in. Agencją Pracy Tymczasowej ATERIMA z Krakowa
Honorowy Patronat nad działaniami Stowarzyszenia objął Rzecznik Praw Człowieka - dr Janusz Kochanowski.

Nagrody:
Działania Stowarzyszenia zostały docenione i uhonorowane licznymi nagrodami: Ostatnio w osobie (Prezesa Stowarzyszenia S.Anny Bałchan) - Stowarzyszenie nagrodzone zostało m.in.:
a) nagrodą Totus 2008 „za wytrwałą i skuteczną pracę na rzecz obrony godności człowieka” Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
b) nagrodą im. ks. Józefa Tischnera 2008 w kategorii „inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących polski kształt dialogu Kościoła i świata”, Miesięcznik i Wydawnictwo Znak
c) nagrodą w dziedzinie działalności społecznej im. Józefa Kocurka 2013.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!