• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000056409

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko-Mazurski Oddział Regionalny

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000056409.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Warmińsko Mazurski Oddział Regionalny w Olsztynie jest organizacją pozarządową, posiadającą status organizacji pożytku publicznego.

W 2009r. obchodziło 90-lecie swojej działalności na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzin potrzebujących wsparcia.

Nasz podstawowy cel...

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych a w szczególności:
- tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
- przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym,
- ochrona dzieci przed patologią,
- inicjowanie i upowszechnianie kultury pedagogicznej wśród rodziców i społeczeństwa,
- zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną,
- wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych,
- upowszechnianie i ochrona praw człowieka,
- łagodzenie skutków ubóstwa rodzin i zapobieganie ich marginalizacji.

Cele i zadania statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:
- realizację zadań z zakresu edukacji, pomocy społecznej, kultury, ekologii i innych dziedzin z własnej inicjatywy lub powierzanych Towarzystwu przez podmioty publiczne;
- promocję i organizację społecznego rzecznictwa praw dziecka;
- udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu;
- organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego, organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy.

Od 50 lat TPD pracuje na rzecz podopiecznych w Olsztynie i w województwie warmińsko mazurskim, prowadząc różne formy pomocy na przestrzeni tych lat.

Obecnie w województwie prowadzimy:
- Młodzieżowy Klub Integracji Spolecznej
- Warsztaty Terapii Zajęciowej,
- Świetlice Środowiskowe,
- Koła pomocy dzieciom przy szkołach,
- Koła Specjalistyczne dla niepełnosprawnych i przewlekle chorych dzieci i młodzieży,
- telefon zaufania,
- punkty informacji,
- biuro Rzecznika Praw Dziecka TPD,
- Ośrodek Rehabilitacyjny,
- Niepubliczną Podstawową Szkołę Specjalną,
- Punkty Przedszkolne.
Powyższa działalność finansowana jest z różnych środków: publicznych (dotacje), niepublicznych (darowizny, sponsoring, zbiórki pieniężne, składki członkowskie, wpływy z 1% podatku).