• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000058879

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Bezdomnych Dom Modlitwy "Agape" w Borowym Młynie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000058879.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Udzielanie w różnej formie pomocy osobom bezdomnym połączonej z ich resocjalizacją i readaptacją z uwzględnieniem osób opuszczających ośrodki penitencjarne.
2. Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem rehabilitacji zdrowotnej.
3. Działania zapobiegające marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi.
4. Reintegracja i aktywizacja społeczno- zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie.
5. Pomoc osobom w kryzysie, ofiarom przemocy w rodzinie i osobom starszym.
6. Opieka nad osobami w trudnej sytuacji życiowej, szczególnie niepełnosprawnym i podlegającym wykluczeniu społecznemu oraz zapobieganie tym sytuacjom, w tym również przeciwdziałanie bezrobociu.
7. Edukacja i integracja społeczna
8. Pomoc wychowankom placówek opiekuńczo- wychowawczych w usamodzielnieniu się.
9. Działania na rzecz społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem zachowania dziedzictwa kulturowego i promocji regionu.
10. Upowszechnienie wiedzy wśród społeczeństwa, pracowników opieki społecznej, służby zdrowia, szkolnictwa, samorządów lokalnych i różnych organizacji społecznych o podłożu problemu bezdomnych oraz ich patologii i następstwach.
11. Głoszenie Dobrej Nowiny wśród ubogich, zgubionych i zawiedzionych, wypływającej z nauki Kościoła Katolickiego.

Prowadzone działania:
W strukturach stowarzyszenia funkcjonują na terenie województwa pomorskiego cztery placówki ukierunkowane na świadczenie kompleksowej i profesjonalnej pomocy w szczególności osobom bezdomnych, schorowanym, starszym i niezdolnym do samodzielnego funkcjonowania.
- Dom Socjalny w Borowym Młynie (pow. sztumski, gm. Ryjewo) jest placówką całodobową dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji z powodu schorzeń psychicznych i somatycznych, dla osób z ograniczoną sprawnością umysłową, niedostosowanych społecznie, które ze względu na skutki choroby alkoholowej nie mają szans na samodzielną egzystencję,
- Centrum usług Socjalnych i Wsparcia "AGAPE" w Nowym Stawie (pow. malborski , gm. Nowy Staw)- zapewnienie całodobowego, czasowego schronienia wraz z pełnym wyżywieniem zarówno dla kobiet jak i mężczyzn bezdomnych, starszych, schorowanych itp.
W ramach CUSiW prowadzony jest Hostel gwarantujący profesjonalną pomoc oraz całodobową opiekę dla osób starszych, niepełnosprawnych, chorych; zapewniamy profesjonalną opiekę dla kobiet wychodzących z zakładów karnych (realizujemy program pomocy postpenitencjarnej),
- Schronisko dla Bezdomnych mężczyzn w Szawałdzie (pow. malborski, gm. Malbork) - zapewnienie całodobowego , czasowego schronienia wraz z wyżywieniem dla mężczyzn bezdomnych zdolnych do samodzielności życiowej (którzy z powodu na obecny stan zdrowia, nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w środowisku), mężczyzn (bezdomnych) uzależnionych od alkoholu, mężczyzn opuszczających zakłady karne, długotrwale bezrobotnych itp.
- Ośrodek "AGAPE" w Sztumie (pow. sztumski, gm. Sztum) - zapewnienie całodobowego, czasowego schronienia wraz z wyżywieniem dla osób bezdomnych (zarówno kobiet jak i mężczyzn), osób starszych, z zaburzeniami psychicznymi itp.

Stowarzyszenie jest aktywnym członkiem Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności z siedzibą w Gdańsku,
Stowarzyszenie realizuje umowy podpisane z 26 Ośrodkami Pomocy Społecznej oraz czynnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Malborku, z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a także utrzymuje stały kontakt z kuratorami, sądami oraz Policją.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!