• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000062321

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja na rzecz Rozwoju Państwowej Szkoły Muzycznej Pierwszego Stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000062321.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Celem działalności Fundacji Muzycznej jest wytworzenie odpowiedniego klimatu społecznego wokół szkoły, poprawa warunków materialnych jej funkcjonowania, wspieranie wszelkiej działalności zmierzającej do organizacji kształcenia, wychowania i opieki w szkole, działalności koncertowej i krzewienia kultury muzycznej w otoczeniu.

Prowadzone działania:
-Gromadzenie środków pieniężnych i majątkowych na zaspokojenie bieżących i przyszłych potrzeb Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Bystrzycy Kłodzkiej.
-Aktywizowanie rodziców, młodzieży, nauczycieli oraz środowisk współpracujących ze szkołą wokół celów Fundacji Muzycznej.
-Propagowanie i wspomaganie działań przyczyniających się do poprawy wyposażenia szkoły w pomoce naukowe i dydaktyczne oraz inne podnoszące estetykę pomieszczeń szkolnych.
-Organizowanie spotkań, wykładów, seminariów w celu rozwijania zainteresowań i inwencji twórczej dzieci i młodzieży.
-Udzielanie pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
-Organizowanie dofinansowania wypoczynku w czasie ferii zwłaszcza dla uczniów i rodzin o najniższych dochodach.
-Dofinansowanie zakupów pomocy naukowych, wyposażenia i sprzętu oraz inwestycji i remontów prowadzonych przez szkołę.