• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000062761

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych "Nadzieja"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000062761.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Cele Stowarzyszenia:
1) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, pokrzywdzonych, ubogich, niedostosowanych do otaczających warunków życia;
2) prowadzenie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych:
a) podejmowanie działań psychologicznych, organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych na rzecz osób niepełnosprawnych
b) ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i otrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego poprzez umożliwienie korzystania z poradnictwa i szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy
c) wyrabianie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych
d) likwidację barier w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji
3) wspieranie działań mających na celu kształcenie i samokształcenie osób nie[niepełnosprawnych
4) tworzenie systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania i ich rodzin poprzez organizację środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków rehabilitacji, centrum integracji społecznej innych placówek oraz podejmowanie działań zmierzających do integracji środowiska;
5) popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych na rzecz osób niepełnosprawnych oraz praktycznego ich zastosowania;
6) inicjowanie działań w zakresie promocji zdrowia
7) wymiana doświadczeń oraz nawiazywanie współpracy z regionami w ramach obszaru UE oraz szerzenie idei poszanowania praw człowieka i tolerancji;
8) działania na rzecz rozwoju rynku pracy dla osób, które zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności poprzez udzielanie różnych form pomocy, jak szkoleń, usług doradczych i szkoleniowych grupowych i indywidualnych, usług informacyjnych, wymiany doświadczeń, pomocy w wykorzystaniu istniejących na rynku instrumentów wsparcia ukierunkowanych na zakładanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej i umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia, w tym również dla osób niepełnosprawnych;
9) działania na rzecz osób niepełnosprawnych związane z poprawą kondycji fizycznej, mające na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego oraz inne działania na rzecz osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
INDEKS KLIENTÓW I FORM POMOCY

Osoby niepełnosprawne dorosłe z zaburzeniami psychicznymi:
-prowadzeni ośrodka wsparcia,
-prowadzenie terapii zajęciowej do wyboru uczestnika,
-miejsca pobytu dziennego w pracowniach -terapeutycznych, wyposażonych w sprzęt i meble,
-uczestnictwo w dobrowolnych pracach na rzecz Domu,
-grupy wsparcia i samopomocy,
-organizowanie wypoczynku i czasu wolnego,
-spotkania integracyjne i animacja środowisk,
-organizacja transportu na zajęcia terapeutyczne,
-zajęcia rehabilitacyjne,
-organizowanie turnusów rehabilitacyjnych,
-doradztwo zawodowe,
-profilaktykę zdrowotną i higieniczną.

Osoby dorosłe niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w ramach programu PARTNER:
-rehabilitacja w ramach programu PARTNER,
-spotkania i animacja środowiska,
-prowadzeni terapii zajęciowej,
-prowadzenie porad psychologicznych,
-prowadzenie porad logopedycznych.