• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000065814

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Pomoc Chorym na Białaczkę"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000065814.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Fundacji:
1. Uzupełnianie zaopatrzenia w leki niezbędne do leczenia pacjentów hospitalizowanych w Klinice Hematologii.
2. Rozszerzenie i unowocześnienie metod diagnostyki i terapii hematologicznej, w oparciu o współczesną wiedzę medyczną.
3. Polepszanie wyposażenia Katedry i Kliniki Hematologii i Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego Uniwersyteu Medycznego w Poznaniu.
4. Podnoszenie kwalifikacji pracowników Kliniki zaangażowanych przy terapii i diagnostyce pacjentów z chorobami krwi.
Realizowane poprzez:
a. Określanie bieżących potrzeb zaopatrzenia w leki, odczynniki i aparaturę diagnostyczne oraz medyczną.
b. Uzupełnianie zaopatrzenia w leki, materiały medyczne i niemedyczne, sprzęt oraz finansowanie modernizacji oddziałów i pracowni laboratoryjnych Kliniki Hematologii w Poznaniu, służące poprawie skuteczności terapii pacjentów z chorobami krwi poprzez zakup:
- brakujących leków,
- odczynników i aparatury diagnostycznej oraz medycznej,
- wyposażenia szpitalnego,
- finansowanie prac budowlanych jednostek Kliniki w celu dostosowania do obowiązujących wymogów
c. Wspieranie badań naukowych służących realizacji celów statutowych.
d. Prowadzenie i finansowanie działalności w zakresie edukacji osób, działających na rzecz celów Fundacji.
e. Organizowanie kongresów naukowych, stażów i stypendiów z zakresu hematologii i transplantacji szpiku oraz wspieranie doskonalenia zawodowego.
f. Propagowanie oświaty zdrowotnej oraz prowadzenie działalności wydawniczej, publicystycznej w celu edukacji z zakresu hematologii i transplantologii, podejmowanie współpracy z instytucjami, organizacjami i osobami działającymi w kraju i zagranicą w zakresie objętym celami Fundacji oraz z podmiotami wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.
g. Propagowanie celów Fundacji, jej potrzeb oraz wyników realizacji jej działań.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!