• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000066525

Formularze PIT 2017/2018 dla Gdańska Fundacja Kultury Chrześcijańskiej im. św. Brata Alberta

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000066525.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja jest instytucją społeczną. Służy wszechstronnej pomocy twórcom kultury, artystom i uczonym w kraju i za granicą. Wspomaga osoby upośledzone poprzez zagrożenia środowiskowe. Fundacja w swej działalności kieruje się ideami porozumienia społecznego, pokoju, dialogu i współpracy.

Do podstawowych celów działania fundacji należy:
- kształtowanie wszechstronnego obrazu Polski i Polaków poprzez popularyzację historycznego i współczesnego dorobku kulturalnego, artystycznego i naukowego;
- aktywne promowanie kultury, sztuki i nauki polskiej;
- wdrażanie nowatorskich osiągnięć naukowych;
- odbudowa i ochrona miejsc o znaczeniu historycznym;
- prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej;
- działalność opiekuńcza nad bezdomnymi;
- działalność w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz niepełnosprawnych;
- działalność z zakresie ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Fundacja realizując swoje cele:
- gromadzi środki finansowe i dobra materialne na swoje potrzeby;
- gromadzi i opracowuje informacje o polskiej kulturze, sztuce i nauce;
- prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą;
- udziela wszechstronnej pomocy osobom zagrożonym środowiskowo;
- organizuje kursy uzyskiwania, zmiany i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w szczególności dla osób pozbawionych możliwości zatrudnienia w dotychczas wykonywanych zawodach;
- organizuje i prowadzi imprezy artystyczne, widowiskowe oraz turystyczne, w szczególności dla dzieci osieroconych i wywodzących się ze środowisk społecznie zagrożonych;
- organizuje konferencje, kursy, seminaria, konkursy i inne imprezy;
- współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami w kraju i za granicą;
- wspomaga inicjatywy społeczne zgodne z ideami Fundacji;
- inicjuje inne formy działalności służące celom Fundacji.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!