• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000071770

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Przemyskiej im. Świętego Józefa, Sebastiana Pelczara Biskupa

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000071770.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Stowarzyszenia jest wspomaganie rodzin i osób w kształtowaniu ich życia zgodnie z zasadami etyki katolickiej, zawartymi między innymi w encyklice „Humanae Vitae”, adhortacji apostolskiej „Familiaris Consortio” oraz „Karcie Praw Rodziny”. Prowadzenie wyżej wymienionej działalności odbywać się będzie na rzecz rodzin i jej członków znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej w stosunku do społeczeństwa.

Prowadzone działania:
1. Reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych.
2. Organizowanie pomocy moralnej, materialnej i prawnej rodzinom, samotnym matkom, ojcom i opiekunom, rodzinom wielodzietnym oraz rodzinom zagrożonym przez współczesne choroby społeczne.
3. Organizowanie prelekcji, sympozjów, spotkań formacyjnych i innych form działalności, mających na celu podnoszenie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego.
4. Organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów podnoszących świadomość odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej.
6. Prowadzenie przedszkoli i szkół.
7. Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych.
8. Organizowanie różnych form zajęć dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych.
9. Organizowanie obozów i kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin oraz innych form wypoczynku.
10. Organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych.
11. Prowadzenie ośrodka adopcyjno-opiekuńczego.
12. Prowadzenie studium życia rodzinnego.
13. Organizowanie zbiórki środków finansowych i rzeczowych, artykułów żywnościowych dla najuboższych rodzin w środowisku lokalnym oraz dla ofiar katastrof i klęsk żywiołowych.
14. Organizowanie konferencji, prelekcji, spotkań, wystaw o tematyce patriotycznej, religijnej i społecznej.
15. Udział Stowarzyszenia w uroczystościach patriotycznych i religijnych.
16. Udzielanie porad prawnych i pomocy osobom niepełnosprawnym w ich kontaktach z samorządem lokalnym.
17. Organizowanie poradnictwa, w tym prawnego, osobom poszukującym pracy i zagrożonych utratą pracy.
18. Wspomaganie inicjatyw samorządowych w zakresie rozwoju i funkcjonowania wspólnot lokalnych.
19. Współpraca z administracją państwową, samorządem lokalnym i innymi organizacjami pozarządowymi.
20. Udział członków Stowarzyszenia w wyborach powszechnych.
21. Prowadzenie jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, m.in.:
a) placówek wspierania rodziny;
b) placówek pieczy zastępczej;
c) poradni specjalistycznych;
d) placówek wsparcia dziennego;
e) innych placówek z zakresu pomocy społecznej służących rodzinom, dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!