• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000084948

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000084948.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pobudzanie i popieranie działalności zmierzającej do utrwalenia pokojowego i naznaczonego wzajemną tolerancją współżycia narodów, grup społecznych i jednostek, a przez to do rozwoju porozumienia europejskiego oraz kontynuowania w ten sposób dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej.

Prowadzone działania
Dla osiągnięcia swego celu Fundacja podejmie wszelkie dostępne i zgodne z prawem działania. W szczególności w zakresie swoich możliwości Fundacja powinna:
1. utworzyć i zapewnić utrzymanie:
a) Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży,
b) Miejsca Pamięci,
c) Ekologicznego gospodarstwa rolnego
d) ”Wspólnoty” osób nawiązujących do celów Fundacji,
e) Akademii Europejskiej.
2. udzielać pomocy i poparcia przedsięwzięciom służącym rozwojowi życia kulturalnego, gospodarczego oraz ochronie środowiska, przede wszystkim w okolicach wsi Krzyżowa.
3. popierać i uczestniczyć w działaniach osób fizycznych i prawnych, których cele są podobne do celów Fundacji.
4. W ramach działalności, o której mowa w § 8., w punktach 1. - 3., Fundacja realizować będzie między innymi następujące zadania:
a) działania na rzecz integracji europejskiej i rozwoju kontaktów i współpracy między narodami
b) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
c) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
d) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
e) nauki, edukacji, oświaty i wychowania
f) krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży
g) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
h) upowszechniania kultury fizycznej i sportu
i) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego
j) wspierania i organizacji wolontariatu
k) działania na rzecz technicznego, informacyjnego lub szkoleniowego wspierania organizacji pozarządowych.
(2) Zapis § 8. ustęp (1) punkt 1., litery „a” i „b” nie może być zmieniony ani uchylony.
(3) Fundacja może przedsięwziąć dalsze działania, jakie uzna za potrzebne dla osiągnięcia celu Fundacji.
(4) Fundacja dąży wyłącznie i bezpośrednio do realizacji celów pożytku publicznego zgodnie z Ustawą z dnia 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności artykułu 3, 4, 20, 21 tej ustawy.

Organizowanie spotkań tzw. Workcamp w Krzyżowej k/Świdnicy, a także warsztatów muzycznych, graficznych, seminariów historycznych, szkoleń, kursów. Odbudowywanie i adaptacja zespołu pałacowo-parkowego w Krzyżowej dla uzyskania Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży.