• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000086818

Formularze PIT 2017/2018 dla Liga Obrony Kraju

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000086818.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
LOK jest dobrowolnym i patriotycznym zrzeszeniem osób, które za cel działania stawiają sobie współuczestnictwo w:
1) kształtowaniu i umacnianiu w społeczeństwie, zwłaszcza wśród młodzieży, obywatelskiej postawy wobec spraw obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
2) prowadzeniu działalności oświatowo-wychowawczej oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
3) wyrabianiu i utrwalaniu w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, pożądanych zainteresowań, nawyków i umiejętności ważnych z punktu widzenia zdolności obronnej Państwa oraz przydatnych w przygotowaniu społeczeństwa do zapobiegania i ewentualnego zwalczania zagrożeń okresu pokoju,
4) upowszechnianiu kultury fizycznej i turystyki, rozwoju dyscyplin sportu, w tym sportu wyczynowego, wchodzących w zakres zainteresowania stowarzyszenia,
5) rozwijaniu i kontynuowaniu przez członków Stowarzyszenia uzdolnień artystycznych, literackich oraz wszelkich zainteresowań kulturą i sztuką.

Cele statutowe LOK osiąga poprzez:
1) patriotyczno-obronne i sportowo-politechniczne oddziaływanie wychowawcze na swych członków i uczestników imprez, organizowanych przez stowarzyszenie,
2) kultywowanie i popularyzowanie tradycji narodowych i oręża polskiego oraz sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
3) upowszechnianie wiedzy na temat współczesnych problemów obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
4) kształtowanie i popularyzowanie obywatelskiego stosunku do Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz służby wojskowej,
5) organizowanie oraz współorganizowanie okolicznościowych imprez masowych,
6) kształtowanie przez członków stowarzyszenia poczucia obywatelskiej odpowiedzialności za kraj,
8) popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do masowego uprawiania, przede wszystkim przez młodzież różnych dyscyplin sportowych, w tym: sportów obronnych, sportów walki, strzelectwa kulowego i pneumatycznego, żeglarstwa śródlądowego i morskiego, sportów motorowodnych, płetwonurkowania oraz sportów politechnicznych, takich jak: modelarstwo kołowe, pływające i lotnicze, a także różnych odmian sportów łączności,
9) propagowanie obrony cywilnej oraz współudział w realizacji jej zadań,
10) popularyzowanie wiedzy ekologicznej i współuczestniczenie w działaniach mających na celu ochronę przyrody i środowiska naturalnego,
11) szkolenie osób ubiegających się o zdobycie lub podwyższenie kategorii prawa jazdy na pojazdy samochodowe, zdobycie karty rowerowej, motorowerowej i woźnicy, uzyskanie stopni żeglarskich, motorowodnych i w płetwonurkowaniu oraz sportowych kwalifikacji instruktorskich, a ponadto szkolenie w różnych dziedzinach technicznych, jak radiołączności, naprawy sprzętu radiowego i telewizyjnego, modelarstwa, łączności satelitarnej, współczesnych środków łączności, komputerów itp.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.