• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000092389

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy "Rubież"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000092389.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Stowarzyszenia jest:
1) udzielanie pomocy charytatywnej hospicjom, różnego typu domom dziecka, domom opieki dla dorosłych i dzieci, placówkom pomagającym bezdomnym, domom opieki dla kobiet z dziećmi, rodzinom ubogim i wielodzietnym w Polsce, a przede wszystkim z województw położonych przy wschodniej granicy Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego,
2) udzielanie pomocy charytatywnej rodzinom polskiego pochodzenia z krajów, o których mowa w § 1 pkt.2,
3) pomoc w wyposażaniu szkół w pomoce szkolne, podręczniki, książki do bibliotek, sprzęt sportowy itp. w województwie podlaskim, w Polsce oraz w krajach, o których mowa w § 1 pkt. 2 i odbywa się w nich nauka języka polskiego,
4) pomoc dla organizacji polonijnych w krajach wymienionych w punkcie 2 w ich działalności utrzymującej polskość, kulturę, oświatę i tradycję polską,
5) patronat nad miejscami pamięci narodowej w krajach wymienionych w punkcie 2,
6) pomoc placówkom ochrony zdrowia, hospicjom oraz ośrodkom opieki społecznej dla dzieci i dorosłych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi, samotnymi, ubogimi na terenie RP, a szczególnie w województwie podlaskim.

Plan pracy Stowarzyszenia Pomocy RUBIEŻ w Białymstoku na 2013r.
1. Kontynuacja realizacji porozumienia z Diecezją Grodzieńską „Odbudowa klasztoru podominikańskiego w Nowogródku” – tj. pomoc w końcowych pracach wykończeniowych oraz wyposażaniu
2. Przyjęcie do realizacji w latach 2013–2014 zadania „Pomoc Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im.J. Śniadeckiego w Białymstoku w organizacji i wyposażeniu w łóżka, szafki, sprzęt rehabilitacyjny, pomocniczy, pościel, koce itp. dla pierwszego w Białymstoku Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego na 70 łóżek”.
3. Nawiązanie trwałej współpracy, podpisanie porozumienia z Towarzystwem Kultury Polskiej im. T.Kościuszki w Łucku na Ukrainie.
4. Udział członków i wolontariuszy Rubieży w uroczystościach 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej im. T. Kościuszki na Ukrainie we wrześniu 2013r. w połączeniu z wizytą u innych organizacji polskich działających na Wołyniu i Podolu.
5. Realizacja zadania „Mandala łączy świat w galerii w Grodnie i w galerii w Choroszczy” od lutego do 31 lipca 2013r. zgodnie z umową z Urzędem Marszałkowskim.
6. Zorganizowanie we współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku Konkursu Recytatorskiego dla młodzieży z województwa podlaskiego oraz województwa grodzieńskiego na Białorusi o tematyce przewodniej: poezja Juliana Tuwima (termin realizacji wrzesień-październik 2013) w ramach oferty konkursowej (dialog międzykulturowy) Urzędu Marszałkowskiego .
7. Pomoc dla polskich szkół, bibliotek i innych placówek kulturalnych i oświatowych działających na Białorusi, Ukrainie i w innych krajach przy organizacjach polskich i polskich placówkach dyplomatycznych.
8. Współpraca przez cały rok z Bankiem Żywności w zakresie pomocy najuboższym mieszkańcom województwa podlaskiego poprzez:
- udział w zbiórkach żywności,
- dystrybucję żywności pochodzącej z pomocy Unii Europejskiej do szkół i organizacji współpracujących ze Stowarzyszeniem.
9. Stała promocja Stowarzyszenia i poszukiwanie darczyńców, sponsorów na realizację zadań określonych statutem.
10. Udział w festiwalach, przeglądach artystycznych organizowanych przez polskie organizacje na Białorusi – np. Festiwal Poloneza w Słonimiu, Festiwal Trzech Narodów nad Kanałem Augustowskim, konkursach organizowanych przez Polską Macierz Szkolną w Brześciu, Grodnie.
11. Uczestniczenie w uroczystościach szkolnych w szkołach z polskim językiem nauczania na Białorusi np. w szkole społecznej w Słonimiu, szkole w Wołkowysku, szkole w Lidzie.
12. Współpraca ze Związkiem Sybiraków przy organizowaniu kolejnego Marszu Sybiru w Białymstoku we wrześniu 2013r. Opieka nad wyznaczoną grupą gości, przygotowanie programu, upominków itp.
13. Zorganizowanie w IV kw. 2013 koncertu charytatywnego.