• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000110547

Formularze PIT 2017/2018 dla Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000110547.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem WOPR jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach śródlądowych i
kąpieliskach morskich.

WOPR realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. organizowanie wodnej służby ratowniczej;
2. współdziałanie z organami administracji rządowej, samorządowej i innymi podmiotami zainteresowanymi bezpieczeństwem i porządkiem na wodach oraz ochroną środowiska wodnego;
3. udział w akcjach ratowniczych podczas zagrożeń powszechnych, katastrofach naturalnych i awarii technicznych na wodach;
4. programowanie i prowadzenie profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa na wodach i ochrony środowiska wodnego;
5. ujawnianie zagrożeń bezpieczeństwa osób pływających i kąpiących się;
6. występowanie do właściwych podmiotów o usunięcie zagrożeń lub wstrzymanie eksploatacji obiektów oraz urządzeń wypoczynkowych, sportowych, rekreacyjnych i turystycznych położonych na wodach,
7. wydawanie ekspertyz i opinii w zakresie bezpieczeństwa wodnego
8. dokonywanie przeglądów kąpielisk i pływalni oraz występowanie do organów administracji samorządowej i innych podmiotów o nakazanie usunięcia zagrożeń jak również o wstrzymanie eksploatacji albo zamknięcie obiektów lub urządzeń;
9. prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie umiejętności ratowniczych;
10. nadawanie stopni ratowniczych oraz określanie uprawnień do prowadzenia działań ratowniczych w zależności od posiadanych kwalifikacji;
11. nauczanie i doskonalenie umiejętności pływania;
12. egzaminowanie i wydawanie dokumentów oraz odznak potwierdzających umiejętność pływania;
13. opiniowanie sprzętu przydatnego w ratownictwie wodnym;
14. krzewienie etyki ratowników wodnych i umacnianie więzi organizacyjnej członków;
15. popularyzowanie celów statutowych;
16. wymianę doświadczeń i współpracę z pokrewnymi organizacjami;
17. prowadzenie działalności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej;
18. świadczenie usług z zakresu ratownictwa wodnego;
19. prowadzenie działalności gospodarczej we własnym zakresie i poprzez udział w innych przedsięwzięciach mających na celu uzyskanie środków na realizację zadań statutowych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!