• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000114345

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000114345.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wielostronny rozwój. Zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość o godność, a w szczególności:
1) tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom,
2) przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym: upowszechnianie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu, zachowań proekologicznych,
3) ochrona dzieci przed patologią społeczną, przemocą, złym traktowaniem, bezprawnym wykorzystywaniem pracy dzieci, dyskryminacją i innymi formami wykorzystywania i krzywdzenia oraz pomoc dzieciom - ofiarom wypadków losowych, komunikacyjnych i przestępstw,
4) upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki: zapobieganie wychowywaniu się dziecka poza rodziną; podejmowanie działań zmierzających do poprawy pozarodzinnej( instytucjonalnej) opieki nad dzieckiem, łagodzenie skutków ubóstwa rodzin wychowujących dzieci,
5) upowszechnianie i ochrona praw człowieka, swobód obywatelskich; upowszechnianie samorządności, samoobsługi, samopomocy i wychowania obywatelskiego dzieci.

Cele statutowe Towarzystwa realizuje się poprzez:
1) współpracę z organami władzy publicznej, administracją rządową, samorządami, kościołami, związkami wyznaniowymi, instytucjami i organizacjami pozarządowymi, z pracodawcami oraz środkami masowego przekazu,
2) realizację zleconych zadań publicznych, w ramach zadań statutowych Towarzystwa,
3) mieszczących się w celach i zadaniach towarzystwa, opiniowanie aktów prawnych dotyczących dzieci,
4) promocje i organizację społecznego rzecznictwa praw dzieci, podejmowanie interwencji w sprawach dzieci, reprezentowanie interesów dziecka i rodziny - za zgodą przed: szkołą, placówką opiekuńczo-wychowawczą, sadem i innymi instytucjami, w granicach dopuszczalnych prawem,
5) udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowaniu, kształceniu, leczeniu, terapii dzieci, inicjowanie społecznych ruchów rodziców i osób wspierających rodzinę,
6) rozwijanie i upowszechnianie rodzinnych form opieki, organizację ustawicznego kształcenia, pomocy i wsparcia dla rodziców zastępczych i adopcyjnych oraz dla usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych,
7) inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, wychowania, opieki i usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego i przewlekle chorego; w razie potrzeby także po osiągnięciu pełnoletniości,
8) prowadzenie edukacji i innych działań w zakresie profilaktyki uzależnień, a w szczególności alkoholizmu i narkomanii,
9) upowszechnianie edukacji związanej z bezpieczeństwem komunikacyjnym,
10) rozwój samorządności i parlamentaryzmu dziecięcego; organizację samorządowych grup dziecięcych, sejmików i innych akcji dziecięcych,
11) organizację i zagospodarowanie czasu wolnego oraz śródrocznego i wakacyjnego wypoczynku dla dzieci, upowszechnianie sportu i rekreacji, krajoznawstwa, ekologii, inicjowanie, wspieranie i promowanie dziecięcej twórczości artystycznej oraz jej prezentację,
12) organizację działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
13) organizację konferencji, seminariów, szkoleń, instruktażu, pomocy metodycznej, wypracowywanie i upowszechnianie programów społeczno-pedagogicznych wzbogacających pracę na rzecz dzieci, podnoszenie kultury pedagogicznej społeczeństwa,
14) inicjowanie i prowadzenie prac badawczych związanych z rozwojem dziecka, badanie potrzeb dziecka i wskazywanie możliwości ich zaspokojenia, wykorzystywanie wyników badań prowadzonych przez inne podmioty, prowadzenie wydawnictw edukacyjnych i dziecięcych,
15) organizację współpracy międzynarodowej, wymianę doświadczeń, upowszechnianie dorobku, myśli i praktyki pedagogicznej Towarzystwa,
16) pozyskiwanie i gromadzenie środków materialnych i funduszy na działalność statutową, prowadzenie działalności charytatywne.

Prowadzone działania:
Środowiskowe ogniska wychowawcze
Mają najbardziej środowiskowy charakter, bogaty i trafnie przygotowany program odpowiadający zaspokajaniu różnorodnych potrzeb dzieci i młodzieży. Placówki te łączą funkcję placówek otwartych dla większości dzieci lokalnego środowiska z funkcjami specjalistycznymi placówek opiekuńczo-wychowawczych realizujących zadania resocjalizacyjne i terapeutyczne. W 2004 roku mięliśmy 358 takich placówek, które obejmowały swym działaniem 14.540 dzieci i młodzieży.
Świetlice, samorządy dziecięco-młodzieżowe
Prowadzone przez ogniwa terenowe TPD świetlice środowiskowe oraz socjoterapeutyczne i psychoterapeutyczne uzupełniają sieć placówek TPD działających w środowisku lokalnym. W 2004 roku było ich 145 i obejmowały swym działaniem 5.537 wychowanków. W oparciu o istniejącą sieć placówek opiekuńczo-wychowawczych TPD prowadzona jest działalność wychowawcza w postaci zespołów samorządowych. W ubiegłym roku działało 278 takich zespołów.

Wśród pozostałych placówek prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci szczególnie wyróżniają się te, które służą dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej i przewlekle chorej, wymagającej stałych oddziaływań o charakterze rehabilitacyjnym, edukacyjnym i opiekuńczym. W tym celu prowadzone są przez TPD ośrodki rehabilitacyjne, szkolno-rehabilitacyjne i warsztaty terapii zajęciowej. W 2004 roku łącznie prowadziliśmy 41 takich placówek, z których korzystało 1.409 dzieci i młodzieży wymagających szczególnych zabiegów rehabilitacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych.
Ponadto Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi szereg innych stałych placówek w tym: ośrodki wypoczynkowe w Różance, Lubawce, Brennie, w Woźnej Wsi i Młynie Myśliwiec, Wąsoszukuli, Wapiennicy i Olsztynie, Jastrzębiej Górze, Olszance, punkt opieki nad chorym z dietą bezglutenową, szkoła życia, zespół wczesnej interwencji i punkt opieki nad dzieckiem, regionalny punkt informacyjny, punkt pomocy rodzinie, "informacja obywatelska", specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Wykaz uzupełnia Centrum Rehabilitacji, Edukacji i Opieki TPD "Helenów" - placówka Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci prowadząca kompleksową działalność dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo (po przebytym mózgowym porażeniu dziecięcym) i dzieci dyslektycznych. W realizacji programu dydaktycznego bierze udział: szkoła podstawowa, gimnazjum i niepubliczne liceum prowadzone dla wychowanków ośrodka. Ponadto na terenie Centrum działa Niepubliczne Kolegium Nauczycielskie.

Wakacyjny wypoczynek dzieci i młodzieży
Ogniwa terenowe TPD wśród wielu realizowanych zadań szczególnie koncentrują się na organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. W czasie akcji zimowej i letniej w 2004 roku zorganizowanymi formami wypoczynku objęto ogółem 78.151 dzieci i młodzieży szkolnej. Należy podkreślić, że wśród krajowych organizatorów Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prowadzi największą akcję na rzecz dzieci chorych i wymagających rehabilitacji.

Akcje i konkursy prowadzone przez TPD
Zarząd Główny TPD kontynuuje organizację krajowych konkursów: ekologicznego "Dbam o piękno mego domu - Ziemi", poetyckiego oraz ogólnopolskiego konkursu "Sport, Kultura, Rekreacja i Turystyka w TPD" prowadzonego przez placówki i ogniwa terenowe TPD wszystkich szczebli.
Wszystkie miały masowy charakter.
Pomoc dziecku i rodzinie
Prowadzimy 78 punktów poradnictwa psychologicznego, w których udzielono 7.751 porad rodzinom oczekującym I dziecka, wychowującym małe dzieci a także borykającym się z różnymi problemami i z brakiem wiedzy w zakresie opieki i wychowania. W ciągu 2 lat nastąpił wzrost o 8 placówek ale spadek o 706 udzielonych porad rodzicom. Mimo problemów finansowych kontynuowana jest akcja organizowania wczasów rodzinnych z pedagogiem, z którym w 2004 roku skorzystało 9 rodzin i 59 dzieci. Program tych turnusów nastawiony był na różnorodne formy terapii, indywidualną pracę z rodzicami i dzieckiem oraz prezentację modelowych sposobów spędzania czasu wolnego wspólnie z dziećmi.

Przeciwdziałanie sieroctwu społecznemu i opieka nad dzieckiem porzuconym i osieroconym
Towarzystwo prowadzi 12 ośrodków adopcyjnych w 6 województwach: łódzkim, małopolskim, mazowieckim, śląskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Ogółem ośrodki adopcyjno-opiekuńcze TPD w 2004 roku umieściły w rodzinach adopcyjnych 433 dzieci, w tym także dla 122 dzieci szczególnie trudnych do powierzenia znaleziono zagraniczne rodziny zastępcze. Ponadto 59 dzieci umieszczono w rodzinach zastępczych i 79 w rodzinach zastępczych pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy TPD od szeregu lat prowadzi działalność na rzecz funkcjonujących w kraju rodzinnych domów dziecka. Aktualnie pod opieką ośrodka znajduje się 19 domów rodzinnych wychowujących 122 dzieci. Ponadto Krajowy Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy zorganizował seminaria dla ośrodków adopcyjno-opiekuńczych TPD i domów rodzinnych na temat nowej ustawy o pomocy społecznej i szereg szkoleń merytorycznych dla pracowników ośrodków i osób prowadzących domy rodzinne.

Kontynuowane jest wydawanie przez ZG TPD czasopisma TPD "Przyjaciel Dziecka".

Działalność specjalistycznych Komitetów i Krajowych Kół Towarzystwa:
- Krajowy Komitet Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo
- Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą
- Krajowy Komitet Przyjaciół Dzieci na Dzieci Bezglutenowej
- Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z Rozszczepieniem Warg i Podniebienia
- Krajowe Koło Pomocy Dzieciom z Wrodzoną Łamliwością Kości.