• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000118379

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej "Inkubator Przedsiębiorczości"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000118379.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności na obszarze Powiatu Świeckiego.

Celami działania Stowarzyszenia są:
1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego i społecznego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w zakresie działalności rolniczej, pozarolniczej, edukacji, kultury i turystyki,
2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
3. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, samorządy oraz podmioty realizujące zadania pożytku publicznego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
I. Prowadzenie nieodpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:
1. Działalność związaną z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
3. Działalność związana z bazami danych,
4. Działalność związana z informatyką, pozostała,
5. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. Wspieranie inicjatyw mieszkańców i gromadzenie funduszy.
II. Prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego obejmującej:
1. Działalność związana z tłumaczeniami i usługami sekretarskimi,
2. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
3. Działalność związaną z bazami danych,
4. Działalność związaną z informatyką, pozostałą,
5. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
6. Wspieranie inicjatyw mieszkańców i gromadzenie funduszy.
III. Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:
1) Wynajmu nieruchomości na własny rachunek,
2) Wynajmu maszyn, urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego.
Z której dochód w całości przeznaczony jest wyłącznie na cele statutowe,
IV. Ponadto Stowarzyszenie realizuje swoje cele niesklasyfikowane w Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej poprzez:
1. Tworzenie wspólnych zespołów o charakterze doradczym i inicjatywnym złożonych z przedstawicieli Stowarzyszenia, samorządów, organizacji pozarządowych i podmiotów gospodarczych,
2. Działanie rozwijające kontakty i współpracę między społeczeństwami,
3. Promocję i organizację wolontariatu,
4. Upowszechnianie i ochronę praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
5. Podejmowanie inicjatyw w celu realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych na terenie gminy Świecie i powiatu świeckiego,
6. Koordynację działań wspierających dostosowanie rolnictwa do wymogów europejskich.
7. Aktywny udział w pracach na rzecz opracowań dokumentów planistycznych i gospodarczych w gminie Świecie i powiatu świeckiego.
8. Współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą w zakresie przygotowywania i zarządzania funduszami,
9. Współpracę z lokalnymi samorządami oraz administracjami publicznymi.
10. Współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.