• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000120069

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Klub Gaja

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000120069.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Zgodnie ze statutem stowarzyszenia:

Celami Klubu Gaja są:
a)zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego;
b)działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
c)ochrona praw i dobrostanu zwierząt;
d)promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną;
e)rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych;
f)działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju;
g)działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji;
h)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
i)udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych;
j)upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów;
k)promocja i organizacja wolontariatu.


Klub Gaja realizuje swoje cele poprzez:
a)prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej;
b)organizowanie akcji upowszechniających postawy proekologiczne;
c)interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji najwyższego zagrożenia dla środowiska naturalnego w granicach określonych przepisami prawa;
d)prowadzenie doradztwa w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
e)prace badawcze i naukowe w dziedzinie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
f)udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt oraz ochroną praw i interesów konsumentów;
g)działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji;
h)prowadzenie i wspieranie schronisk dla zwierząt;
i)prowadzenie i wspieranie ośrodków edukacji ekologicznej;
j)działalność wydawniczą;
k)organizowanie imprez i wydarzeń artystycznych i innych;
l)promocję organizacji, przedsiębiorców i instytucji wspierających ochronę środowiska i ochronę zwierząt;
m)wspieranie organizacji, instytucji i przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska i ochrony zwierząt;
n)współpracę z innymi organizacjami, instytucjami i przedsiębiorcami w kraju i za granicą;
o)inne działania proekologiczne;
p)pozyskiwanie funduszy na cele statutowe;
q)redystrybucję pozyskanych funduszy innym organizacjom prowadzącym taką samą lub podobną działalność statutową.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!