• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000122277

Formularze PIT 2017/2018 dla Chrześcijańskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000122277.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele "Ogniska":
- formacja: propagowanie chrześcijańskiej wizji człowieka niepełnosprawnego jako osoby wnoszącej szczególne wartości w życie społeczeństwa i Kościoła; kształtowanie wobec niej postaw czerpiących swą inspirację z Ewangelii;
- integracja działań: stworzenie płaszczyzny współpracy, wzajemnych kontaktów i wymiany doświadczeń pomiędzy ruchami społecznymi, organizacjami i instytucjami, krajowymi i zagranicznymi, którym bliskie są problemy osób niepełnosprawnych;
- pomoc bezpośrednia: towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz wspieranie ich we wszystkich wymiarach życia: duchowym emocjonalnym, intelektualnym oraz w sferze pomocy konkretnej mającej usprawnić ich życie, na co dzień;
- inicjowanie działań na rzecz stworzenia modelu polityki socjalnej sprzyjającej pełnemu rozwojowi osób niepełnosprawnych, ich integracji i normalizacji w społeczeństwie;
- inspirowanie i wspieranie nowych inicjatyw i form działania służących dobru osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Główne działania podejmowane przez Stowarzyszenie to:
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy "Klub Aktywności" dla 24 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami i Filii przy ul. Kolejowej 2 dla 18 osób,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 15 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami,
- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłocicach (Gmina Słomniki) dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną,
- prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 40 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i dodatkowymi wielorakimi niepełnosprawnościami,
-prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej dla 25 dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w Pobiedniku Małym (gmina Igołomia-Wawrzeńczyce),
- prowadzenie Przedsiębiorstwa Społecznego "Ognisko" Sp. z o.o które zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie, chorujące psychicznie i długotrwale bezrobotne. Przedsiębiorstwo prowadzi bar małej gastronomii "Bar przy Ognisku" i świadczy usługi utrzymania czystości na terenie biur i wspólnot mieszkaniowych itp. PS "Ognisko" zatrudnia 10 pracowników.
- realizacja partnerskiego projektu "Aktywni Razem- partnerstwo na rzecz wprowadzania osób niepełnosprawnych na otwarty rynek pracy" współfinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt jest realizowany we współpracy z Wrocławskim Sejmikiem Osób Niepełnosprawnych,
- Wsparcie Osób z Zaburzeniami Psychicznymi na Rynku Pracy II, projekt partnerski realizowany w partnerstwie 9 organizacji, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Krakowski Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - program finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,
- Powiatowy Ośrodek Aktywizacji Zawodowej - program finansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,
- prowadzenie punktu poradniczo-informacyjnego (ponieważ biuro Stowarzyszenia znajduje się w centrum Krakowa, bardzo dużo osób szukających informacji na temat niepełnosprawności, możliwości edukacji, wolnych miejsc w ośrodkach wsparcia, czy studentów piszących prace magisterskie trafia do nas, tygodniowo odwiedza nas kilkanaście osób, część informacji udzielana jest telefonicznie),
- współpraca z innymi organizacjami i instytucjami.

ChSON "Ognisko" od 2006 roku posiada system zarządzania jakością zgodny z Normą ISO 9001:2008 w obszarze "Wspierania osób niepełnosprawnych i ich rodzin w obszarze terapii, rehabilitacji i aktywizacji społecznej, w tym zawodowej".

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!