• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000125740

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000125740.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja Ekologiczna "Zielona Akcja" powstała w 1991 roku. Terenem działań Fundacji jest głównie część środkowa i zachodnia województwa dolnośląskiego (region legnicki) lecz coraz częściej zasięgiem swym obejmuje teren całej Polski.

Celem Fundacji jest:
-Ochrona zasobów przyrodniczych i kulturowych regionu.
-Rozwój działalności na rzecz ochrony środowiska.
-Wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych.
-Rozwijanie współpracy partnerskiej na rzecz zrównoważonego rozwoju szczególnie obszarów wiejskich.

Cele statutowe są realizowane poprzez:
Czynną ochronę walorów przyrodniczych i kulturowych regionu. Tworzenie i wdrażanie strategii, programów, planów, projektów w dziedzinie ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego, aktywizacji terenów wiejskich, zrównoważonego rolnictwa, rozwoju małej przedsiębiorczości, krajoznawstwa, edukacji oświaty i wychowania.
Prowadzenie badań, ekspertyz, prognoz w zakresie ochrony przyrody i środowiska oraz zrównoważonego rozwoju.
Prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej, szkoleniowo-edukacyjnej i doradczej w zakresie zgodnym z celami Fundacji.
Współpraca i organizowanie młodzieży i wolontariatu w zakresie projektów edukacyjnych i społecznych służących także integracji europejskiej.
Udostępnianie informacji związanych ze stanem środowiska, rozwojem zrównoważonym i procesem integracji europejskiej osobom fizycznym i podmiotom prawnym.
Gromadzenie i przetwarzanie informacji.
Wspomaganie techniczne, szkoleniowo-informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz innych jednostek działających na rzecz rozwoju lokalnych społeczności.
Współpraca z organizacjami pozarządowymi, administracją samorządową i rządową, instytucjami naukowymi i gospodarczymi działającymi w dziedzinie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju w kraju i na arenie międzynarodowej.
Ustanawianie funduszy, nagród i stypendiów oraz dysponowanie nimi zgodnie z celami statutowymi Fundacji.
Wykupy, dzierżawę lub stosowanie innych form opieki w stosunku do obszarów przyrodniczo cennych.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!