• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000126484

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Akademia Łucznica"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000126484.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
Promocja uczestnictwa w kulturze i wychowania przez sztukę jako elementu rozwoju społecznego i obywatelskiego;
Wspieranie edukacji kulturalnej jako narzędzia rozwoju, kreatywności, terapii i łamania barier społecznych;
Promocja dziedzictwa kulturowego jako czynnika rozwoju lokalnego i elementu edukacji między kulturowej;
Kultywowanie tradycji i popularyzacja wiedzy o dziedzictwie kulturowym;
Promocja integracji europejskiej poprzez kulturę oraz upowszechnianie europejskich standardów zarządzania kulturą;
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
Popularyzowanie idei ekologicznego gospodarowania w środowisku;
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności przez:
Prowadzenie warsztatów, kursów, konferencji, seminariów;
Organizowanie wystaw, działalność wydawniczą oraz organizację spektakli teatralnych;
Organizację form wypoczynku o profilu artystycznym dla dzieci i młodzieży.

Prowadzone działania
Obecnie Stowarzyszenie jest organizatorem cyklu kursów doskonalących z zakresu rękodzieła artystycznego I technik plastycznych, których adresatami są plastycy, instruktorzy amatorskiego ruchu artystycznego, nauczyciele, terapeuci zajęciowi. Kursy w realizacji z następujących dziedzin rekodzieła: witraż, ceramika, batik, tkactwo tradycyjne, patchwork i aplikacje, tkactwo artystyczne,kwiaty z tkanin, zabawka miękka oraz makrama.Kursy mają zasięg ogólnopolski.Prowadzone są również warsztaty z zakresu terapii tańcem oraz technik teatralnych w pracy z osobami niepełnosprawnymi.Kursy mają charakter ogólnopolski.
W roku 2006 Stoiwarzyszenie przystąpi do wdrażania projektu "Kultura lokalna dla zrównoważonego rozwoju". Celem głównym projektu jest:
- podniesienie poziomu usług szkoleniowych i zdolności operacyjnych Stowarzyszenia,
- wytyczenie nowych kierunków rozwoju organizacji,
- przygotowanie do partnerstwa publiczno-prywatnego i resortowego z instytucjami samorządu lokalnego pow.garwolińskiego, organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie powiatu i wybranymi organizacjami o profilu ogólnopolskim, np. Polskim Forum Kultury Samorządowej oraz instytucjami budżetowymi działającymi w sferze kultury w zakresie wdrażania idei zrównoważonego rozwoju szczególnie w dziedzinie działań społecznych - na rzecz osób zagrożonych społecznym wykluczeniem (np. bezrobotni, niepełnosprawni).
Główne działania projektu: opracowanie strategii, przygotowanie bazy merytorycznej i lokalowej do działań szkoleniowych, organizacja spotkań o profilu szkoleniowym inspirujących realizację projektów partnerskich.
Stowarzyszenie będzie kontynuować działalność w zakresie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży w formie warsztatów, zielonych szkół, akcji plastycznych oraz programów z zakresu edukacji regionalnej skierowanych do szkół z miejscowości pow. garwolińskiego.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.