• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000128554

Formularze PIT 2017/2018 dla Ochotnicza Straż Pożarna w Lubochni

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000128554.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem OSP jest:
1. W zakresie ratownictwa i ochrony ludności:
1)Prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami.
2)Branie udziału w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń.
3)Informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4)Wykonywanie innych zdań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
2. Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą.
3. Rozwijanie wśród członków ochotniczych straży pożarnych kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie działalności kulturalno - oświatowej i rozrywkowej.
4. Uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich.
5. Oprócz w/w celów OSP realizuje następujące cele na rzecz społeczności lokalnej:
1)Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
2)Działalność charytatywna
3)Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
4)Ochrony i promocji zdrowia.
5)Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.
6)Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
7)Wypoczynek dzieci i młodzieży.
8)Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
9)Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
10)Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
11)Turystyki i krajoznawstwa.
12)Porządku i bezpieczeństwa publicznego.
13)Pomoc i organizacja wolontariatu.
14)Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!