• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000140534

Formularze PIT 2017/2018 dla Lubuskie Stowarzyszenie Osób Bez Krtani "RUKTUS"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000140534.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Organizowanie szkoleń oraz kursów, przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu, z uwzględnieniem rehabilitacji głosu, reedukacji i rekonwalescencji oraz wypoczynku.
2. Organizowanie oraz udział w przygotowywaniu wykładów, seminariów, spotkań, konferencji, szkoleń, targów i wystaw.
3.Opieka nad ludźmi chorymi i po operacji, współpraca z rodzinami chorych.
4.Poszukiwanie i wdrożenie najlepszych sposobów dostosowania społecznego osób niepełnosprawnych, w szczególności będących członkami stowarzyszenia.
5.Udzielanie pomocy w pozyskiwaniu akcesoriów produkowanych w kraju i za granicą, usprawniających rekonwalescencję i rehabilitację głosu.
6. Wydawanie informatorów, poradników, czasopism i innych materiałów dla członków stowarzyszenia oraz propagowanie jego działalności w całym społeczeństwie,poprzez ogólnopolskie i regionalne środki przekazu, a także prowadzenie szerokiej profilaktyki wśród społeczeństwa, celem zapobiegania zachorowalności na raka krtani.
7. Organizowanie spotkań,konferencji,imprez kulturalnych i sportowych,integrujących niepełnosprawnych, w tym również członków stowarzyszenia.
8. Współdziałanie z innymi stowarzyszeniami czy konfederacjami, które mają podobne cele działania.
9. Pozyskiwanie członków wspierających oraz patronów i sponsorów,spośród osób prywatnych oraz instytucji gospodarczych i społecznych.
10. Udzielanie pomocy materialnej swoim członkom po laryngektomii o najniższym statusie materialnym, w miarę posiadanych środków, celem przezwyciężenia skutków niepełnosprawności,ułatwiających codzienne życie i przeciwdziałających społecznemu wykluczeniu.
11. Doradztwo i poradnictwo zwiększające potencjał zawodowy i możliwości uzyskania zatrudnienia, także na otwartym rynku pracy.
12. Zwiększanie aktywności społecznej i zawodowej niepełnosprawnych, poprzez warsztaty psychologiczne i jej wspieranie, poprzez rozwój i promocję usług doradczych oraz innych usług dla niepełnosprawnych, służących wspieraniu ich aktywności zawodowej oraz integracji środowiska na otwartym rynku pracy.
13. Zmiana postaw społecznych wobec niepełnosprawnych, w szczególności w środowisku pracy, poprzez kampanie informacyjno-promocyjne, skierowane do pracodawców, ich pracowników, społeczności lokalnych i decydentów.
14. Systematyczne podnoszenie efektywności procesów rehabilitacji społecznej i zawodowej środowiska.
15. Dbałość o bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne niepełnosprawnych, poprzez aktywne uczestnictwo w skutecznym rozwiązywaniu problemów środowiska w tym zakresie oraz organizowanie i prowadzenie a także udział we wszelkiego typu badaniach, seminariach czy projektach pilotażowych, obejmujących swoimi treściami ten zakres.

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi działania przede wszystkim dla niepełnosprawnych, w tym laryngektomowanych, w zakresie bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego, kompleksowej rehabilitacji laryngektomowanych oraz aktywizacji społecznej i zawodowej czy eliminujących wykluczenie społeczne.
Otaczamy opieką jedenaścioro dzieci, których stan zdrowia zmusza do tracheotomii a pochodzą z biednych rodzin, których status materialny nie pozwala na zakup ssaków, inhalatorów, nawilżaczy powietrza, i.t.p. Opieka ta polega na nieodpłatnym użyczaniu im na czas wyznaczony przez lekarza specjalistę w/w sprzętu z naszych zasobów inwentarzowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!