• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000143524

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Być"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000143524.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Stowarzyszenia:
- Wspieranie zadań statutowych Domu Pomocy Społecznej Seniora Naftowca w Krakowie ze szczególnym uwzględnieniem terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej i społecznej, dostępu do kultury i rekreacji oraz polepszenia warunków socjalno-bytowych,
- Wspieranie ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych,
- Wzmacnianie poczucia przydatności społecznej, wykorzystywanie doświadczenia życiowego i umiejętności starszych osób dla dobra społecznego,
- Tworzenie warunków do współuczestniczenia ludzi starszych i osób niepełnosprawnych w życiu społecznym miasta,
- Rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających poszanowaniu osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych,
- Wspieranie organizacyjne osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania,
- Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem lokalnym i tworzenie jak najróżnorodniejszych form współpracy i wspierania osób w podeszłym wieku i niepełnosprawnych,
- Tworzenie warunków do integracji międzypokoleniowej społeczności,
- Tworzenie i prowadzenie domów pomocy społecznej,
- Tworzenie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- Pozyskiwanie środków finansowych oraz rzeczowych w kraju jak i za granicą z przeznaczeniem na realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
- Zakup nieruchomości oraz sprzętu.
- Prowadzenie działań informacyjnych i promujących Dom i Stowarzyszenie.
- Prowadzenie działalności gospodarczej.
- Organizowanie spotkań, konferencji, kursów i warsztatów edukacyjno-informacyjnych.
- Poradnictwo i doradztwo z zakresu prawa i polityki społecznej dla mieszkańców Domu, ich rodzin, opiekunów prawnych, a takie członków Stowarzyszenia.
- Podejmowanie działań w kierunku pełnej integracji mieszkańców Domu ze środowiskiem lokalnym.
- Współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia.
- Współpracę z osobami i instytucjami w kraju i za granicą w zakresie zbierania informacji i wymiany kontaktów i doświadczeń w dziedzinie wspomagania ludzi w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.
- Doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia.
- Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji ludzi w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych.
- Prowadzenie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.
- Inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów organizacji.
- Stowarzyszenie realizuje swoje cele wszelkimi dostępnymi sposobami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.