• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000150773

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Rodzić po Ludzku"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000150773.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w zakresie:
a) ochrony i promocji zdrowia,
b) upowszechniania i ochrony praw konsumentów,
c) upowszechniania i ochrony praw kobiet.

Celem Fundacji jest poprawa poziomu opieki perinatalnej oraz warunków panujących w placówkach położniczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Fundacja prowadzi działalność statutową na rzecz kobiet w ciąży i matek małych dzieci ze względu na ich szczególną sytuację życiową.

Fundacja realizuje swój cel w szczególności poprzez:
a) organizowanie i finansowanie zakupu wyposażenia dla potrzeb placówek położniczych,
b) organizowanie, finansowanie i prowadzenie bezpłatnych ogólnopolskich baz danych szkół rodzenia przygotowujących kobiety do porodu oraz poradni laktacyjnych,
c) organizowanie i sponsorowanie konkursu na najlepszą placówkę położniczą, szkołę rodzenia lub poradnię laktacyjną w kraju,
d) zorganizowanie i prowadzenie banku informacji o warunkach opieki nad matką i dzieckiem, panujących w poszczególnych placówkach położniczych na terenie kraju,
e) organizowanie i finansowanie kursów, wykładów i warsztatów przeznaczonych dla personelu medycznego placówek położniczych oraz dla osób zajmujących się edukacją i opieką perinatalną, w tym prowadzących szkoły rodzenia,
f) prowadzenie rzecznictwa na rzecz ochrony interesów kobiet w ciąży i matek małych dzieci,
g) monitorowanie działalności instytucji publicznych oraz placówek świadczących usługi z zakresu opieki okołoporodowej,
h) udzielanie pomocy prawnej i edukacja w zakresie praw kobiet i praw pacjenta w opiece okołoporodowej i na rynku pracy,
i) prowadzenie poradnictwa psychologicznego i edukacji związanych z problemami okresu okołoporodowego,
j) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą, których cele są zbieżne z celami statutowymi Fundacji,
k) działania na rzecz wdrażania rozwiązań prawnych i metodologicznych w zakresie opieki okołoporodowej, które funkcjonują w Unii Europejskiej,
l) prowadzenie innych działań służących poprawie poziomu opieki perinatalnej w kraju.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!