• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000154740

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Polska Miedź

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000154740.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Fundacja, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych obejmującą:

Federacja Stowarzyszeń Klubów "Amazonki"

1) pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność charytatywną;
3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
4) działalność na rzecz mniejszości narodowych;
5) ochronę i promocję zdrowia;
6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
7) naukę, edukację, oświatę i wychowanie;
8) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży;
9) kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji;
10) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
11) ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego;
12) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym;
13) ratownictwo i ochronę ludności;
14) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
15) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
16) działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1 - 23 tej Ustawy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!