• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000160271

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Klucz"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000160271.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie „KLUCZ” działa w następujących sferach:
1) przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu,
2) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3) ochrona i promocja zdrowia,
4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych,
5) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
6) prowadzenie szeroko rozumianej profilaktyki środowiskowej,
7) wspieranie instytucji, organizacji i osób działających na rzecz jednostek, rodzin i środowisk zagrożonych patologią społeczną, starością i niepełnosprawnością,
8) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
9) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
10) działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
11) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego,
12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13) realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
14) działalność charytatywna,
15) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
16) promocja i organizacja wolontariatu;
17) upowszechnianie i promocja ekonomii społecznej,
18) wspieranie i realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
19) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!