• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000162557

Formularze PIT 2017/2018 dla Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000162557.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Organizacja reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób upośledzonych umysłowo, ich rodzin, opiekunów prawnych.
Celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z upośledzeniem umysłowym, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.

Działania:
1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka i zaspokajaniu ich potrzeb w zakresie leczenia, rehabilitacji, edukacji, szkolenia zawodowego, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji, w integracji ze środowiskiem, a także wspieranie w samodzielnym, niezależnym życiu oraz zabezpieczenie socjalne, ochrona i pomoc prawna.
2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowanie prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób upośledzonych umysłowo.
3. Uregulowanie prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym upośledzonym umysłowo przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających warunków rozwoju, godnego życia w integracji ze środowiskiem.
4. Tworzenie osobom z upośledzeniem umysłowym warunków do decydowania w swoich sprawach, zarówno w rodzinie, jak i w placówkach oraz w formach wsparcia.
5. Tworzenie i prowadzenie placówek dla podopiecznych Koła.

Odbiorcami działań są osoby upośledzone umysłowo wraz z opiekunami i rodzinami.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!