• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000164742

Formularze PIT 2017/2018 dla Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000164742.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Naszym celem są działania rzecz wyrównania szans osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz osób zagrożonych wykluczeniem poprzez:
- prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym
- wspieranie ich rodzin
- udzielanie wsparcia w korzystaniu z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej oraz różnorodnych form życia społecznego
- zaspakajanie ich potrzeb w zakresie rehabilitacji, edukacji, a także opieki
- udział w przedsięwzięciach kulturalnych i działaniach rekreacyjnych
- udzielanie wsparcia w procesie integracji z otwartym środowiskiem, a także wspierania w samodzielnym, niezależnym życiu.

Prowadzone działania
Śląskie Centrum Edukacji i Rehabilitacji "Arteria" jest organizacją pozarządową działającą na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich rodzin oraz młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

Bazując na 5-letnim doświadczeniu, oferujemy pomoc w kompleksowym stwarzaniu możliwości i warunków włączania młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia zawodowego. Zapewniamy systemowe wsparcie w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i szkoleń.

Od 2005 roku prowadzimy regularne warsztaty edukacyjno-rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu znacznym i umiarkowanym. Wychowankowie mają do dyspozycji pracownie artystyczne (ceramika i grafika), dydaktyczne oraz rehabilitacyjne, a także warsztaty muzyczne.
Stowarzyszenie świadczy również wsparcie z zakresu psychologii oraz pomoc prawną. Prowadzimy otwarte i bezpłatne poradnictwo oraz konsultacje, skierowane nie tylko dla wychowanków i ich rodzin, ale także młodzieży znajdującej się trwale lub przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej.

Na potrzeby realizacji statutowych zadań Stowarzyszenie zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakreślonych dziedzin (pedagogika, psychologia, arteterapia i muzykoterapia) oraz dysponuje nowoczesnym i komfortowym lokalem ze specjalnie zaadoptowanymi oraz wyposażonymi salami i pracowniami.

Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z dotacji Urzędu Miasta Katowic oraz PFRON. Ponadto Stowarzyszenie uzyskało dotacje na realizację projektów m.in. z Narodowego Centrum Kultury, Fundacji Bankowej im L. Kronenberga, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Aktualnie realizowany jest projekt "Dzień dobry i co dalej...?", finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Odrębną płaszczyzną działalności Stowarzyszenia jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych z osobami o podobnych problemach z innych krajów Europy oraz współpraca międzynarodowa z organizacjami pozarządowymi. "Arteria" była organizatorem trzech dużych projektów międzynarodowych, zrealizowanych ze środków Programu Młodzież oraz współorganizatorem lub uczestnikiem kilkunastu wymian międzynarodowych i seminariów kontaktowych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!