• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000165137

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000165137.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele Statutowe:
- bezdomność, bezrobocie, alkoholizm, przemoc w rodzinie i inne;
- wypracowanie skutecznych metod zapobiegających rozprzestrzenianiu się patologii społecznej;
- ułatwienie powrotu do społeczeństwa;
- upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o społecznych kosztach i skutkach patologii społecznej;
- rozwijanie i upowszechnianie współpracy z władzami i organami administracji państwowej w zakresie zwalczania i zapobiegania zjawiskom patologii społecznej;
- podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, organizacjami społecznymi, a także organizowanie różnorodnych form społecznych, niezbędnych dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz integracji europejskiej;
- kształtowanie postaw abstynenckich i zaangażowanych w realizację celów społecznych;
- rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom potrzebującym, zagubionym, zagrożonym patologią społeczną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
- współdziałanie z właściwymi jednostkami organizacyjnymi społecznymi i młodzieżowymi, administracją państwową w dziedzinie profilaktyki, propagandy i szkoleń, organizacjami sportowymi, rekreacyjnymi, związkami wyznaniowymi oraz administracją samorządową;
- współpracę z organizacjami i stowarzyszeniami specjalistycznymi w zakresie zapobiegania patologiom i kształtowanie w społeczeństwie postaw, które pozwoliłyby na uchronienie ich przed powrotem do patologii;
- ułatwienie uzależnionym od alkoholu kontaktu z odpowiednimi placówkami rehabilitacyjno-readaptacyjnymi i służby zdrowia;
- tworzenie oddziałów terenowych stowarzyszenia;
- prowadzenie z zachowaniem obowiązujących przepisów i inspirowanie działalności publikacyjnej i wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu;
- prowadzenie działań popularyzujących alternatywne wobec patologii społecznej, pozytywne formy aktywności;
- organizowanie zjazdów, sympozjów i innych form wymiany informacji i doświadczeń z organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
- inicjowanie form samopomocy mających na celu integrowanie środowisk rodzinnych i szkolnych w podejmowaniu działań mających minimalizować środowiskowe i interpersonalne przyczyny patologii społecznej;
- tworzenie nowych miejsc pracy w prowadzonej działalności gospodarczej, służącej realizacji celów statutowych, a uzyskany zysk nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków;
- tworzenie placówek z zakresu pomocy charytatywno – społecznej, informacyjno – promocyjnej oraz leczniczo – rehabilitacyjnej o różnym profilu;
- prowadzenie bez danych związanych tematycznie z celami statutowymi;
- inne działąnia sprzyjające rozwojowi statutowych celów stowarzyszenia.

Prowadzone placówki:
- Placówka dla Ludzi Bezdomnych 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. M. Kopernika 2
- Dom dla Ludzi Bezdomnych 60-104 Poznań ul. Pogodna 55
- Dom "Dar Serca" Lucimia pow.Zwoleń 26-704 Przyłęk
- Dom "Zacisze" Pająków 12 26-704 Przyłęk pow.Zwoleń
- Dom Rodzinny "Mar-Kot" Arklity 3 11-410 Barciany pow.Kętrzyn
- Dom Samotnych Matek z Dziećmi "KOTANEK" Sławosze,11-410 Barciany pow.Kętrzyn
- Rolne Gospodarstwo Pomocnicze "Agro-Szkoła Życia" Miączyn Duży 19 06-550 Szreńsk pow.Mława
- Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu "Mar-Kot" Pogotowie Interwencyjne 60-102 Poznań ul. Ostatnia 11
- Dom Rodzinny "Budzynek" Budzynek 35 99-205 Dalików
- Ośrodek Readaptacji Społecznej Kotów 11 37-740 Bircza
- "Dom Arka" 06-440 Gąsocin ul. Kolejowa 12

Działalność Stowarzyszenia skierowana jest przede wszystkim do ludzi najbardziej jej potrzebujących jak bezdomni, zagubieni w otaczającej ich rzeczywistości, ludzi dotkniętych chorobą alkoholową którzy nie potrafią sobie sami poradzić z problemem, ludzie biedni, potrzebujący pomocy doraźnej jak żywność, odzież oraz matki samotne wychowujące dzieci. Prowadzimy współpracę z Ośrodkami Pomocy Społecznej, z władzami samorządów terytorialnych i innymi.
Przystępujemy do wszystkich konkursów ogłaszanych przez MPiPS oraz Wojewodów, z przyznawanych dotacji rozliczamy się zawsze prawidłowo i w terminie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!