• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000167390

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Glotovia"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000167390.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misją Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i uczestnictwo w podnoszeniu poziomu życia społeczno - gospodarczego terytorium gminy Dobre Miasto oraz miejscowości gmin ościennych położonych w obrębie obszaru znanego pod historyczną nazwą Glotowia, poprzez aktywne wykorzystanie i promocję intelektualnych i materialnych jego zasobów.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w tym ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
2) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
3) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
4) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej
5) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz zasad demokracji w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego
6) działalność w zakresie oświaty i wychowania oraz krajoznawstwa i wypoczynku dzieci i młodzieży
7) ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa przyrodniczego
8) przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1) inicjowanie i organizowanie działań służących lokalnemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu, ochronie środowiska oraz ochronie dziedzictwa narodowego
2) prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
3) organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów tematycznych oraz prac naukowo-badawczych w zakresie celów stowarzyszenia
4) powoływanie zespołów roboczych dla rozwiązywania konkretnych problemów
5) współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego
6) upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii.
7) pomoc w pozyskiwaniu funduszy organizacjom i osobom podejmującym i współorganizującym działania zbieżne z celami Stowarzyszenia
8) wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i finansowe organizacji pozarządowych oraz jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej w ich działalności w zakresie objętym celami Stowarzyszenia
9) współpracę z instytucjami i organizacjami o podobnych założeniach programowych w kraju i za granicą.