• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000173104

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Nasze Warszewo"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000173104.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie ”Nasze Warszewo” zostało powołane do życia w 2003 r. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz integracji i rozwoju lokalnego środowiska społecznego, poprzez wspieranie inicjatyw społecznych w następujących obszarach: kultura, oświata, edukacja, ochrona środowiska, prawa człowieka, ochrona zdrowia, rozwój regionalny i lokalny, pomoc społeczna, a w szczególności:

1. działanie wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
2. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa, edukacji, oświaty, ochrony zdrowia i środowiska,
3. inicjowanie i organizowania form wypoczynku i organizacji czasu pozaszkolnego w szkołach i poza nimi.
4. działania służące poprawie infrastruktury mieszkaniowej, edukacyjnej, turystycznej,
5. inicjowanie przedsięwzięć na rzecz: promocji kultury fizycznej i turystyki oraz zdrowego trybu życia i bezpieczeństwa,
6. działania służące propagowaniu ochrony środowiska oraz działań proekologicznych,
7. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
8. wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1. współdziałanie z mieszkańcami, władzami publicznymi, instytucjami oraz podmiotami zainteresowanymi celami Stowarzyszenia,
2. pozyskiwanie środków finansowych z funduszy lub innych zadań celowych zgodnie z ich wymaganiami i zakresem,
3. współpracę z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu oraz z osobistościami życia publicznego, zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego,
4. współpraca dla realizacji celów statutowych z organizacjami pokrewnymi w kraju i za granicą,
5. organizowanie wystaw, pikników integracyjnych, koncertów, imprez sportowo-rekreacyjnych, spotkań dyskusyjnych, odczytów, zebrań, konferencji,
6. prowadzenie klubu, w tym organizowanie różnych form wypoczynku, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
7. organizowanie akcji charytatywnych mających na celu zdobywanie funduszy na organizowanie pomocy,
8. wyrażanie opinii w sprawach publicznych oraz czynne uczestnictwo w życiu publicznym i kulturalnym,
9. organizowanie wyjazdów integracyjnych w celach poznawczych i rekreacyjnych,
10. organizowanie pogadanek na tematy istotne tematy społeczności lokalnej,
11. włączanie lokalnego środowiska w akcje przez nas proponowane,
12. informowanie opinii publicznej o podejmowanych działaniach i ich wynikach za pośrednictwem środków masowego przekazu oraz własnych mediów,
13. realizację zadań publicznych, a także inicjatyw lokalnych.
14. Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego w formie odpłatnej i nieodpłatnej

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!