• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000182507

Formularze PIT 2017/2018 dla Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000182507.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Fundacji jest:
- Zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży.
- Wzrost aktywności edukacyjnej.
- Promowanie młodzieży szczególnie uzdolnionej.
- Rozwój współpracy międzynarodowej młodzieży w dziedzinie edukacji.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
- Przyznawanie stypendiów dla uczniów i studentów.
- Przyznawanie stypendiów dla młodzieży podejmującej studia za granicą.
- Współpracę z pracodawcami w zakresie pozyskiwania stypendiów fundowanych oraz otwarcia rynku pracy dla stypendystów.
- Fundowanie nagród i stypendiów dla laureatów konkursów, turniejów, i olimpiad przedmiotowych.
- Finansowanie kosztów kursów i egzaminów z zakresu nauki języków obcych.
- Pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów fundacji.
- Współpracę z samorządami terytorialnymi, administracją rządową, szkołami wyższymi, organizacjami państwowymi, społecznymi i wyznaniowymi, osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, oraz podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych fundacji.
- Tworzenie i realizację programów edukacyjnych zgodnych z celami statutowymi fundacji.


Realizowane programy:
- Stypendia dla osób mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami naukowymi (w nauce).
- Stypendia dla osób mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami artystycznymi.
- Stypendia dla osób mogących wykazać się szczególnymi osiągnięciami sportowymi.
- Stypendia pomostowe dla absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich.
- Stypendia w formie dofinansowania do intensywnych kursów językowych.
- Krajowe i zagraniczne programy stażowe.