• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000184074

Formularze PIT 2017/2018 dla Agencja Współpracy i Rozwoju - Stowarzyszenie Aktywizacji Społecznej "SAS"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000184074.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
a) kształtowanie relacji społecznych sprzyjających integracji w rodzinie, szkole, pracy wspólnocie ludzi niepełnosprawnych,
b) świadczenie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
c) animowanie grup samopomocowych,
d) działania zmierzające do zagospodarowywania niewykorzystanych obiektów na cele statutowe oraz prowadzenia działalności gospodarczej,
e) inspirowanie działań zmierzających do rozwoju i promocji regionu,
f) wspieranie i promocja regionalnych placówek kulturalno-oświatowych, opiekuńczo-wychowawczych i zdrowotnych,
g) wspieranie i promocja sportu, rekreacji, szkoły oraz organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży,
h) działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
i) wspieranie dobroczynności i działań humanitarnych,
j) wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym miedzy innymi takich grup społecznych jak: osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia,
k) pisanie i wdrażanie programów z ekologii i ochrony środowiska,
l) propagowanie i wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu promocje postaw pro społecznych i pro obywatelskich.

Prowadzone działania
Cele te Stowarzyszenie realizuje poprzez:
-organizowanie grup samopomocowych, pomocy materialnej oraz finansowej osobom potrzebującym,
-poradnictwo, szkolenie oraz pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych,
-współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia,
-działalność szkoleniową w formie: kursów, szkoleń, konsultacji, konferencji itp.,
-utworzenie systemu informacji (Bank danych na temat organizacji pozarządowych i instytucji w regionie),
-współpraca z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa lokalnego,
-wydawanie materiałów informacyjnych,
-aktywizacje społeczności lokalnej w procesie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
-wypowiadanie się publicznie w sprawach związanych z celami Stowarzyszenia,
-wpływanie na zmiany o charakterze systemowym na rzecz celów społecznie użytecznych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!