• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000199423

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej "Ja i Mój Dom"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000199423.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Głównym zadaniem działalności statutowej Fundacji jest materialne i rzeczowe wspieranie różnych form opieki zastępczej i następczej (rodzinne domy dziecka, pogotowia opiekuńcze, rodziny zastępcze, byli wychowankowie rodzinnej opieki zastępczej), m. in.:
1. Wspieranie rodzinnych domów zastępczych, pogotowi opiekuńczych i rodzin zastępczych w zakresie:
- utrzymania i wyposażenia domu; opieki medycznej i psychologicznej; wykształcenia; wypoczynku wakacyjnego; usamodzielnienia itp
- opieki następczej - przeciwdziałanie uzależnieniom i bezrobociu, pomoc rzeczowa;
2. Organizowanie współpracy i wzajemnej pomocy między zastępczymi rodzicami przez wspieranie samopomocowych grup rodzin zastępczych;
3. Organizacyjna i prawna pomoc w powstawaniu rodzin zastępczych - poradnictwo;
4. budowa systemu wsparcia dla rodzin zastępczych i biologicznych, usamodzielnianych wychowanków oraz byłych wychowanków nie radzących sobie samodzielnie w życiu.

Prowadzone działania
1. Samopomocowa Kasa Wsparcia Wzajemnego (SAKWA Rozmaitości) - rozdział pozyskiwanych artykułów, głównie spożywczych - RDD, rodziny zastępcze.
2. Mikołaj, gwiazdka, wakacje - dzieci będące w rodzinnej opiece zastępczej oraz dzieci byłych wychowanków.
3. Budowanie systemu wsparcia - ośrodek wsparcia dla byłych wychowanków rodzinnej opieki zastępczej nie radzących sobie samodzielnie w życiu.