• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000202462

Formularze PIT 2017/2018 dla Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym "Agape"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000202462.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia:
- prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym
- wspieranie demokracji i budowanie społeczeństwa obywatelskiego
- prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
- ochrona i promocja zdrowia
- nauka, edukacja i wychowanie
- przeciwdziałanie i zapobieganie narkomani, uzależnieniom lekowym i alkoholowym oraz pomoc osobom uzależnionym od narkotyków, środków odurzających, alkoholu, hazardu i innych
- propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju

Prowadzone działania
1. Program punktów konsultacyjno-informacyjnych, w ramach których świadczona jest pomoc terapeutyczno - psychologiczna, prawna i duszpasterska. Punkty działają w Lublinie, Chełmie, Krasnymstawie i Puławach.
2. Prowadzenie specjalistycznej placówki opiekuńczo-wychowawczej wsparcia dziennego "Agape Club" w lublinie oraz Świetlicy w Kazimierzu Dolnym oraz działalności profilaktycznej w formie obozów profilaktyczno-wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych miasta Lublina i innych.
3. Prowadzenie Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem.
4. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno - Diagnostycznego.
5. Działalność szkoleniowa oraz organizacja konferencji naukowych w ramach realizacji celów statutowych.
6. Zajęcia informacyjno- edukacyjne w zakresie profilaktyki I-rzędowej w placówkach oświatowych na terenie Archidiecezji Lubelskiej. Odbiorcami jest przede wszystkim młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna, rodzice i grono pedagogiczne.
7. Program grup psychoedukacyjnych dla rodziców dzieci zażywających substancji psychoaktywnych, dla ofiar przemocy, dla współuzależnionych. Program jest realizowany na terenie Archidiecezji Lubelskiej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!