• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000206697

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Akademia Edukacyjna"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000206697.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celami Fundacji są:
1) działalność pro-społeczna a rzecz budowania nowoczesnego i wykształconego społeczeństwa obywatelskiego, obejmująca m.in. działalność: edukacyjną, informacyjną, kulturalną i integracyjną oraz ochronę dziedzictwa narodowego i cywilizacyjnego,
2) powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw szerzących ideę wielopłaszczyznowej integracji i solidarności między narodami oraz aktywne wspieranie procesu zbliżania Polski z zachodem i wschodem,
3) inicjowanie i twórcze rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego od szczebla lokalnego po szczebel globalny.

Fundacja może prowadzić odrębnie odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.
1. nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
a) współpracę międzynarodową z instytucjami realizującymi te same lub zbliżone cele co Fundacja,
b) wspomaganie inicjatyw i inwestycji służących poprawie i ochronie środowiska naturalnego oraz działań a rzecz ochrony zdrowia; w tym m.in. propagowanie zdrowego stylu życia i wielopłaszczyznowej aktywności sportowej w przyjaznym człowiekowi środowisku,
c) wspomaganie inicjatyw i inwestycji służących modernizacji i poprawie funkcjonowania jednostek samorządów terytorialnych oraz rozwojowi małej i średniej przedsiębiorczości w regionie poprzez aktywne współdziałanie z zainteresowanymi władzami i instytucjami,
d) wspieranie procesu postępującej integracji europejskiej poprzez działalność informacyjno-edukacyjną, ścisłą współpracę euroregionalną, prowadzenie centrum doradztwa, popieranie i wspieranie inicjatyw lokalnych popularyzujących ideę integracji europejskiej,
e) wspieranie działań i inicjatyw służących poprawie bezpieczeństwa i jakości życia, w tym m.in. organizowanie pomocy humanitarnej,
f) aplikowanie o fundusze krajowe i międzynarodowe, z których finansowana będzie działalność statutowa Fundacji,
g) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celów Fundacji.
2. odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie następujących zadań publicznych:
a) utworzenie ośrodka pełniącego funkcję centrum społecznego informacji, integracji, edukacji i kultury,
b) wspomaganie inicjatyw i inwestycji służących nauce, kulturze i sztuce; w tym m.in.:
- organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej,
- fundowanie stypendiów i nagród
- prowadzenie badań naukowych oraz wspieranie naukowców i zespołów badawczych, pracujących w tych obszarach nauki, które posiadają znaczenie dla rozwoju cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego,
c) wydawanie czasopism, książek oraz publikacji multimedialnych związanych z działalnością statutową Fundacji,
3.Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego służą wyłącznie pokrywaniu kosztów realizacji zadań należących do sfery działalności pożytku publicznego lub celów statutowych Fundacji.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!