• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000207362

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Krakowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000207362.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Zrzeszenie i udzielenie im wszechstronnej pomocy ludziom niepełnosprawnych. - chorym na stwardnienie rozsiane /Sclerosis Multiplex SM/ celem poprawy ich warunków życiowych, zdrowotnych oraz zwiększenia ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym, zawodowym, kulturalnym, turystycznym i sportowym.
Wyzwalanie inicjatywy osób z SM w kierunku jak najwszechstronniejszej ich rehabilitacji i leczenia. Likwidacja barier psychologiczno - społecznych.

Prowadzone działania
1. Oddział współdziała z innymi organizacjami społecznymi, religijnymi, administracji państwowej, placówkami służby zdrowia dla poprawy stanu zdrowia chorych na SM.
2. Prowadzone są spotkania integracyjne chorych na SM
3. Pomoc osobom niepełnosprawnym. W likwidacji barier architektonicznych, prawnych, administracyjnych i ekonomicznych.
4. Organizowanie pomocy członkowskiej mającej na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności, szczególnie wśród osób najciężej poszkodowanych.
5. Prowadzenie działalności popularyzatorskiej, informacyjno - uświadamiającej do pełnej integracji osób ze stwardnieniem rozsianym ze społeczeństwem ludzi pełnosprawnych i kształtowanie właściwych postaw przy wykorzystaniu środków masowego przekazu i własnych inicjatyw.
6. Likwidacja barier psychologiczno - społecznym poprzez uświadomienie pełnosprawnej społeczności problematyki dotyczącej osób ze stwardnieniem rozsianym i kształtowanie partnerskich postaw między tymi grupami

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!