• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000209562

Formularze PIT 2017/2018 dla Klub Amazonki w Białymstoku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000209562.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Klubu jest wszechstronne działanie na rzecz osób z problemem onkologicznym, leczonych z powodu raka piersi.

Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Tworzenie warunków sprzyjających wzajemnemu wsparciu, pomocy i samopomocy;
2. Promocję i organizację wolontariatu, czuwanie nad właściwym szkoleniem ochotniczek. Wolontariuszki Ochotniczki odwiedzają chore kobiety na oddziałach chirurgii BCO.
3. Działanie w celu zapewnienia osobom po leczeniu raka piersi możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji fizycznej i psychicznej;
4. Zaznajamianie społeczeństwa z problematyką osób po leczeniu raka piersi oraz możliwościami ich powrotu do normalnego życia;
5. Przedstawianie problemów dotyczących osób z rakiem piersi lokalnym organom władzy i instytucjom odpowiedzialnym za organizację zdrowia publicznego;
6. Włączanie się do akcji na rzecz profilaktyki, wczesnego wykrywania i leczenia raka piersi;
7. Podejmowanie prac i działań, zmierzających do współdziałania z władzami, stowarzyszeniami, organizacjami naukowymi, społecznymi, zawodowym i fundacjami działającymi na rzecz chorych niepełnosprawnych;
8. Wydawanie materiałów edukacyjnych, broszur, poradników, plakatów, ulotek itp.;
9. Zdobywanie i gromadzenie środków finansowych umożliwiających realizację celów statutowych;
10. Prowadzenie działalności promocyjnej i artystycznej, organizowanie imprez kulturalnych i sportowych.

Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej członków oraz wolontariuszek ochotniczek.

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego nieodpłatnie w zakresie następujących zadań publicznych:
a) pomocy społecznej osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych osób,
b) promocji i organizacji wolontariatu.
c) działalności charytatywnej,
d) ochrony i promocji zdrowia,
e) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
f) organizowania i prowadzenia rehabilitacji fizycznej i psychicznej osobom dotkniętym rakiem piersi,
g) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
h) nauki, edukacji, oświaty i wydawnictw,
i) upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.
j) organizowanie konferencji szkoleniowo-edukacyjnych dla Amazonek.

Klub prowadzi działalność pożytku publicznego odpłatną na zasadzie dopłat członków Klubu pokrywających częściowo koszty rehabilitacji fizycznej i psychicznej, oraz działalności w zakresie kultury fizycznej, turystyki i aktywnego wypoczynku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!