• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000212790

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Integracji Społecznej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000212790.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
TIS działa w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności obejmuje zadania w zakresie:
- Działalności charytatywnej i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
- Edukacji, oświaty i wychowania oraz działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
- Pomaga w upowszechnianiu i ochronie wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i współpracuje z instytucjami i organizacjami przeciwdziałającymi przemocy w rodzinie.
- Skupia abstynentów dorosłych oraz dzieci i młodzież tworząc tzw. lobby abstynenckie.

Prowadzone działania:
1. Centrum Informacyjno Konsultacyjne z Telefonem Zaufania.
2. Profilaktyka przeciwuzależnieniowa wśród dzieci i młodzieży.
3. Zajęcia edukacyjne i terapeutyczne dla dzieci i dorosłych.
4. Kluby Środowiskowe.
5. Obozy letnie i zimowe.
6. Międzynarodowe spotkania młodzieży.
7. Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i dorosłych poprzez imprezy kulturalno-rozrywkowe, gry i zabawy sportowe (bilard, dart) oraz komputery i Internet.
8. Kawiarnie anglojęzyczne.
9. Warsztaty psychologiczno-aktywizujące dla osób niepełnosprawnych - współfinansowane z SPO RZL.
10. Punkt Konsultacyjny dla organizacji pozarządowych.
11. Zakładamy lub pomagamy w zakładaniu Spółdzielni Socjalnych wspieramy Ekonomię Społeczną

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!