• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000213150

Formularze PIT 2017/2018 dla Chrześcijańskie Forum Społeczne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000213150.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jesteśmy grupą ludzi, którzy poprzez aktywność społeczną działają na rzecz swojej 'Małej Ojczyzny', dzieląc się swoimi umiejętnościami, doświadczeniem i czasem.
Nasze działanie oparte jest na społecznej nauce
Kościoła Katolickiego.

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczności w sferze zadań publicznych, w zakresie:
1) rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wzmacniania jego podmiotowości, rozwoju instytucji i organizacji społecznych - w oparciu o społeczną naukę Kościoła,
2) rozwoju regionalnego, a w tym szczególnie gospodarki, kultury, nauki, edukacji i wychowania,
3) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym lokalnej przedsiębiorczości, szczególnie w obszarze małych i średnich przedsiębiorstw, w oparciu o lokalne potencjały gospodarcze i możliwości wynikające ze współpracy transregionalnej, zarówno w Polsce jak i z innymi krajami,
4) grupowania członków stowarzyszenia i innych osób wokół takich wartości jak: uczciwość, przedsiębiorczość, aktywność, solidarność, patriotyzm, szacunek dla rodziny, wspólnoty i innych wartości chrześcijańskich,
5) podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, wspierania idei 'małych ojczyzn', umacniania ich tożsamości, autonomii i tradycji lokalnej,
6) wspierania kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji,
7) wspierania budowy, rozbudowy i remontu obiektów sakralnych,
8) promocji oraz wspierania ludzi, wspólnot, społeczności i instytucji lokalnych, w szczególności mogących wpłynąć na poprawę wizerunku regionu bądź efektywną poprawę jakości życia mieszkańców,
9) propagowania dialogu społecznego jako fundamentu rozwoju oraz tworzenia płaszczyzn wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy zainteresowanymi poprawą jakości życia oraz przełamywaniem szkodliwych stereotypów,
10) intensyfikowania obecności liderów, społeczności i środowisk lokalnych w międzynarodowym dialogu nad różnymi aspektami i ochroną dziedzictwa kulturowego poprzez udział w pracach różnych struktur i organizacji międzynarodowych oraz współpracę transregionalną,
11) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
12) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
13) przeciwdziałania marginalizacji geograficznej i społecznej, a także przeciwdziałania patologiom społecznym utrudniającym rozwój lokalny,
14) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności osobom niepełnosprawnym i uzależnionym, oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
15) działalności charytatywnej,
16) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
17) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,
18) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
19) promocji i organizacji wolontariatu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!