• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000213974

Formularze PIT 2017/2018 dla Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000213974.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania:

Samodzielne podejmowanie lub koordynowanie inicjatyw członków w zakresie tworzenia programów rozwoju, przygotowywania regulacji prawnych i rozwiązań instytucjonalnych dotyczących produktów regionalnych i lokalnych.

Opiniowanie założeń regionalnej i krajowej polityki gospodarczej, zwłaszcza w dziedzinach mających wpływ na rozwój produktów regionalnych i lokalnych.

Uczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz zasad polityki gospodarczej.

Współpraca z organami administracji państwowej i samorządowej i innymi niż Izba organizacjami gospodarczymi lub samorządu gospodarczego w celu tworzenia odpowiednich warunków prowadzenia działalności gospodarczej.

Współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, w tym z izbami gospodarczymi oraz przemysłowo-handlowymi w celu realizacji zadań statutowych.

Prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej, organizowanie wystaw, spotkań, pokazów. Prezentacja i upowszechnianie produktów regionalnych o lokalnych.

Organizowanie zgodnie ze standardami przyjętymi w UE i w państwach należących do Unii ochrony i wsparcia: wytwarzania produktów regionalnych i lokalnych, wprowadzania ich na rynek i utrzymania na rynku.

Pomoc w procesie zgłaszania, rejestracji i kontroli funkcjonowania europejskich znaków jakości: nazwy pochodzenia, oznaczenia geograficznego lub tradycyjnej specjalności.

Świadczenie członkom Izby pomocy doradczej, prawnej i w zakresie pozyskiwania środków z funduszy europejskich i krajowych na ich działalność gospodarczą.

Delegowanie przedstawicieli Izby do instytucji doradczych, na zaproszenie organów państwowych oraz inicjowanie działań mających na celu nowelizację aktów prawnych lub współpraca przy ich opracowaniu.
Wydawanie opinii, ekspertyz i certyfikatów oraz udzielanie informacji o produktach regionalnych i lokalnych.

Wyróżnianie znakami jakościowymi i promocyjnymi produktów regionalnych i lokalnych.
Prowadzenie identyfikacji produktów regionalnych i lokalnych oraz ocenianie jakości tych produktów.