• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000215754

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem "Odzyskać Więzi"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000215754.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Podstawowym celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz osób z autyzmem poprzez prowadzenie szeroko rozumianej rehabilitacji.

Szczegółowe cele Stowarzyszenia:
1. działalność na rzecz osób z autyzmem;
2. propagowanie idei integracji w społecznościach lokalnych;
3. prowadzenie działalności pożytku publicznego,
4. podejmowanie współpracy z jednostkami edukacyjnymi, profilaktycznymi, wychowawczymi, terapeutycznymi itp.;
5. inicjowanie i organizowanie różnorodnych form poradnictwa i terapii dla dzieci z autyzmem i ich rodzin;
6. wydawanie poradników, informatorów, biuletynów oraz publikowanie informacji w środkach masowego przekazu dotyczących problemu autyzmu, podejmowanie działań promocyjnych i popularyzatorskich w tym zakresie;
7. współpraca z władzami, instytucjami, sektorem gospodarczym, organizacjami pozarządowymi, środkami masowego przekazu, instytucjami naukowymi i diagnostyczno-terapeutycznymi w kraju i poza jego granicami, wspieranie różnorodnych inicjatyw zgodnych z celami Stowarzyszenia;
8. organizowanie grup wsparcia dla rodziców dzieci z autyzmem;
9. prowadzenie Ośrodka Diagnostyczno-Konsultacyjnego dla rodziców i osób z autyzmem, w tym dokonywanie funkcjonalnej diagnozy dziecka, w celu określenia stopnia i rodzaju zaburzeń, w jego poszczególnych sferach rozwojowych,
10. konstruowanie i realizacja zindywidualizowanych programów terapeutycznych, które pozwalają na najefektywniejsze wykorzystanie potencjału rozwojowego dziecka, w celu wyrównywania jego deficytów,
11. organizacja, koordynacja i nadzór nad działaniem Zespołów Terapeutycznych, realizujących zindywidualizowane programy,
12. organizacja współpracy z publicznymi placówkami oświaty i wychowania, w celu umożliwienia dzieciom z autyzmem, generalizacji zdobytych umiejętności, w gronie swoich zdrowych rówieśników oraz późniejszej edukacji,
13. pozyskiwanie funduszy na działalność statutową,
14. składanie ofert i udział w konkursach ofert na realizacje zadań pożytku publicznego,
15. współdziałanie w organizowaniu rekreacji osób autystycznych i ich rodzin, imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych i instruktażowych oraz wczasów rodzinnych.

Prowadzone działania
Terapia dzieci z autyzmem.
Wsparcie dla rodzin dzieci z autyzmem.
Szkolenia dla pedagogów, lekarzy, studentów, wolontariuszy, rodziców.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!