• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000216768

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej - Młodzi Razem"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000216768.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
1. Wspieranie działań realizowanych przez młodzież na rzecz młodzieży na terenie powiatu płockiego.
2. Działania filantropijne, pomoc charytatywna.
3. Realizacja zadań w zakresie edukacji, ochrony środowiska, sportu i kultury fizycznej, ochrony zdrowia.
4. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie potrzebującym, kreowanie postaw społeczeństwa obywatelskiego.
5. Współpraca z administracja samorządową i państwową, organizacjami pozarządowymi.

Prowadzone działania:
Działania Fundacji nakierowane są na współpracę z młodzieżą, lokalnymi strukturami władzy samorządowej (Samorząd Lokalny,Domy Kultury).Wszystkie działania realizowane są na rzecz młodzieży. I tak:
1. W 2007 roku odbyła się 6 edycja programu Pracownia umiejętności -rozdawanie grantów finansowych uzdolnionej młodzieży. Od 2002 roku Fundacja udzieliła pomocy w ramach tego programu w kwocie 157 tys. zł.
2. Agrafka Muzyczna -stypendia dla młodzieży uczącej się Szkołach Muzycznych I i II stopnia.
3. Integracyjne Mazowsze, Kuźnia Marzeń-warsztaty kulturalne, edukacyjne, wyjazdy plenerowe.
4. Projekt "Rozwój Funduszu Lokalnego - ku zrównoważonej przyszłości" realizowany w partnerstwie z Regionalnym Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Celem programu jest wzmocnienie i wsparcie struktury organizacyjnej oraz kompetencji Partnerów tworzących Fundusz, działających na rzecz młodych ludzi ze wsi i małych miast Ziemi Płockiej w stawaniu się bardziej niezależnymi, kreatywnymi, odpowiedzialnymi obywatelami, poprzez edukację i angażowanie ich bezpośrednio w rozwój i realizację różnych inicjatyw społecznych, a także ucząc lokalnej przedsiębiorczości.
Z tego powodu grupą docelową projektu są przedstawiciele Partnerstwa FL "Młodzi Razem" - koordynatorzy projektów, szefowie organizacji pozarządowych odpowiedzialni za zarządzanie finansami, pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy, pracownicy administracji publicznej oraz nasi partnerzy programowi, nauczyciele, pracownicy domów kultury, świetlic, animatorzy działań społecznych.
W ramach projektu przeprowadzono szkolenia w następujących obszarach:
1. komunikacja
2. budowanie partnerstwa lokalnego
3. pozyskiwanie środków na działanie, czyli fundraising
4. działalność funduszy lokalnych w Polsce - przykłady
Ponadto program obejmował szkolenia dla młodzieży i osób pracujących z młodzieżą, których głównym celem było zorganizowanie sensownej, otwartej i przynoszącej praktyczne efekty debaty pomiędzy dorosłymi i młodzieżą oraz zachęcenie ich do dalszej aktywności.
Rok 2007
Warsztaty "Moje miejsce na rynku pracy”
Celem programu było:
- przygotowanie uczestników do zatrudnienia lub samozatrudnienia na dogodnych dla nich warunkach,
- zapoznanie ich z niekomercyjnymi metodami zdobywania doświadczeń i referencji,
- przygotowanie na zajęciach indywidualnego planu rozwoju kariery zawodowej/biznesowej w celu dalszej własnej pracy w tym zakresie,
- odkrycie swoich mocnych i słabych stron w relacjach podwładny/szef,
- wzmocnienie motywacji do poszukiwań i zdobywania doświadczeń na drodze zawodowej/biznesowej uodpornienie na porażki i przestoje w tym procesie.
Program stypendialny na rok akademicki 2007/2008 w ramach programu "Moje Stypendium”
Program Moje Stypendium jest odpowiedzią na poważny problem społeczny, jakim jest duża dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach.
Projekt "Równe szanse dla wszystkich” w ramach Rządowego Programu FIO. W ramach projektu prowadzono działania na rzecz aktywizacji społecznej i kulturalnej młodzieży, promocję inicjatyw w zakresie budowania sieci informacji młodzieżowej o zasięgu lokalnym, regionalnym i krajowym; inicjatyw na rzecz pobudzania aktywności społecznej młodzieży z terenów wiejskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!