• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000217785

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Byłych Pracowników KGHM Polska Miedź S.A.

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000217785.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
1. Podejmowanie działań na rzecz poprawy warunków socjalno – bytowych emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin i uczestniczenia w życiu społeczno – kulturalnym przy współudziale: KGHM Polska Miedź S.A., Związków Zawodowych i współpracy z organami Władzy i Administracji Publicznej, Samorządowej oraz innymi organizacjami społecznymi, gospodarczymi, spółdzielczymi.
2. Organizowanie życia społeczno – kulturalnego dla emerytów i rencistów.
3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej
4. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
5. Propagowanie zdrowego stylu życia.
6. Organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
7. Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
9. Podejmowanie działań na rzecz ochrony i promocji zdrowia.
10. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych.
11. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
12. Działalność wspomagająca rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
13. Działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
14. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa.
15. Upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa.
16. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
17. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą.Dziękujemy za pomoc i zaufanie!